Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 722 parcel ejeres interesser, bl.a. gennem snerydning og opstilling af gruskasser om vinteren og som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Referat fra Generalforsamling 2017

Referat fra Generalforsamling 2017 ligger nu tilgængelig under “Referater”. klik her: 2017

Regnskab 2016/17 og budgetforslag 2017/18

Det reviderede regnskab ligger nu tilgængeligt sammen med budgetforslag til 2017/18. I finder begge dokumenter under fanen “Regnskaber” eller via link her: 2016/17 Budgetforslag 2017

Furesø swimrun

Søndag den 28 maj vil xterra afholde Furesø swimrun.
Løberuten kommer igennem Furesøkvarteret, nærmere bestemt Furesø Parkvej med start og mål ved Frederiksdal fribad.
Der forventes max 100 deltagere til arrangementet.
Der er indhentet tilladelse hos LTK og Politiet. Arra og håber på jeres forståelse.


http://xterranordic.com/swimrun-furesoe/

Indkaldelse til generalforsamling på vej

Invitation til Generalforsamlingen 2017 er på vej og forventes omdelt i slutningen af uge 14. Indkaldelsen kan ses her: Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Medlemsliste februar 2017

Der har i forbindelse med tidligere års Generalforsamlinger været efterlyst en medlemsliste for Furesøkvarterets Grundejerforening. I vedlagte liste ses alle medlemmer, som er registreret 28. februar 2017. medlemmer pr 170228

Ny hjertestarter i Furesøkvarteret

Som led i bestræbelserne på at øge trygheden i Furesøkvarteret har Furesøkvarterets Grundejerforening indkøbt en hjertestarter, der er blevet sat op på adressen:

Tværvej 42, 2830 Virum.

Hjertestarteren er anbragt i et opvarmet og oplyst udendørsskab, og skabet er monteret i carporten på adressen. Skabet er således synligt fra vejen.

Hjertestarteren bliver registreret hos Trygfonden/hjertestartere, så den kan findes ved hjælp af en mobiltelefon.

Der er monteret alarm på skabet, og alarmen bliver aktiveret ved åbning af skabet. Ved lukning af skabet slukker alarmen igen.

Såfremt der ønskes yderligere informationer om hjertestarteren, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Grundejernes ansvar og grundejerforeningens services

Furesøkvarterets Grundejerforening gennemfører forskellige service foranstaltninger for at hjælpe foreningens medlemmer. Foreningen sørger således i vinterhalvåret for, at vejene bliver ryddet for sne, at der bliver gruset i glat føre og at der opstilles gruskasser, så grundejerne selv kan gennemføre supplerende glatføre bekæmpelse. Om foråret sørger foreningen for, at vejene bliver fejet rene og at vejbrøndene bliver tømt, så vi undgår oversvømmelser fra tilstoppede kloaker.

Selvom disse foranstaltninger gennemføres kollektivt af grundejerforeningen, så er det fortsat i sidste ende den enkelte grundejers ansvar at sikre fremkommeligheden ud for egen grund ved snefald og at bekæmpe eventuelt glat føre samt at renholde eget fortov og vej.

Referat fra årets Generalforsamling samt opdateret regnskab og budget

Referat fra Generalforsamling 2016 ligger nu tilgængelig under “Referater” HER!

Der er også tilføjet budget for 2016/17 i regnskabet for 2015/16. Desværre var budget ikke kommet med i filen med det reviderede regnskab. Budget blev præsenteret på Generalforsamlingen af kassereren. Det samlede regnskab og budget findes under “Regnskaber” HER!

Fortovet forpligter til mere arbejde end du tror

På Jyllandspostens hjemmeside har vi fundet denne video, som vi gerne vil dele med jer grundejere. Der er nok pligter vi ikke tænker over i dagligdagen, men som vi er forpligtet til som grundejer.
Klik her for at se video

Beplantninger og træer på private fællesveje

Næsten alle vejene i Furesøkvarteret er private fællesveje. Kun Højdevej, Parcelvej og den del af Furesøvej, hvor bus 170 kører, er offentlige veje, hvor kommunen står for vedligeholdelsen. At en vej er en privat fællesvej betyder, at det er grundejerne på disse veje, der har ansvaret for ikke alene vejenes vedligeholdelse (kørebaner, vejbrønde, kantsten, fortove), men også for vedligeholdelse af beplantning og træer på de private fællesveje. Det er hovedreglen.

Men der er visse yderligere forhold, som det er vigtigt at være opmærksom på. På nogle af vejene er der f.eks. plantet træer langs vejen eller i særlige bede anlagt på hjørnerne af vejene. Disse træer – og eventuel bundbeplantning i vejbedene – skal vedligeholdes af de grundejere, der bor ud for træerne. Det er altså ikke en kommunal opgave og ej heller en fælles opgave for alle vejens beboere, men en pligt for træets eller vejbedets umiddelbare nabo!

Vedligeholdelse giver imidlertid ikke de nævnte grundejere ret til at ændre afgørende på beplantningen. Man må således ikke nedlægge eksisterende vejbede eller fælde træerne. Man må ej heller nytilplante arealer på de private fællesveje eller plante nye træer uden kommunens godkendelse. Hvis det af sikkerhedsmæssige grunde bliver nødvendigt at fælde et træ, så skal der imidlertid som hovedregel foretages genplantning. Og det er igen den umiddelbare nabo, som skal sørge for, at det bliver gjort – og betale eventuelle udgifter i denne sammenhæng.

Der kan være yderligere forhold, som gør sig gældende i konkrete tilfælde. Dem kan man få afklaret ved at kontakte kommunens afdeling for Teknik og Miljø, hvor både vejafdelingen og lokalplanafdelingen kan ligge inde med relevante oplysninger, råd eller begrænsninger i grundejernes handlemuligheder.

I tvivlstilfælde kan grundejerforeningen også kontaktes. Vi hjælper gerne med at skabe en afklaring om ret og pligt og om forholdet til de kommunale myndigheder.