Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 parcel ejeres interesser, bl.a. gennem snerydning og opstilling af gruskasser om vinteren og som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Generalforsamling og kontingentopkrævning 2021

Ifølge vedtægterne for Furesøkvarterets Grundejerforening skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. På grund af COVID-19 var det ikke muligt i 2020, og det er heller ikke muligt med en rettidig generalforsamling i år. 

Bestyrelsen håber, at generalforsamling for 2021 kan afholdes senere på året, og i starten af marts måned vil bestyrelsen omdele følgende materiale til information af alle grundejere:

·       Dagsorden for generalforsamling 2021

·       Bestyrelsens beretning for 2020

Regnskab for 2020 og budget for 2021 kan findes her på hjemmesiden

Kontingentopkrævning 2021

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet er uændret 450 kr. Kontingentet dækker udgifterne til fejning af vejene to gange (forår og efterår), tømning af vejbrøndene, snerydning og saltning/grusning på de private fællesveje, opsætning af gruskasser samt vedligeholdelse af foreningens hjertestarter.

Betalingsinformation vil også blive omdelt til alle grundejere i starten af marts måned.

Reparation med OB belægning

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt beboerne på Furesøvej (fra Højdevej til Malmmosevej), at vejen vil blive repareret med en OB belægning (løse sten i asfalt) inden overdragelsen af vedligeholdelsesforpligtigelsen til beboerne. Grundejerforeningen har bedt COWI forhåndsvurdere denne løsnings hensigtsmæssighed og holdbarhed, da foreningen har været i tvivl om det er en god løsning. COWI vurderer, at en OB belægning er en forsvarlig løsning, forudsat at skader som huller og krakeleringer repareres grundigt før OB belægningen påføres. På den baggrund vil grundejerforeningen ikke gøre yderligere på nuværende tidspunkt.

COWIs notat kan findes her: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2020/07/Notat-vedr.-planlagt-reparation-af-Furesøvej-Furesøkvarteret.pdf

Fornyet klage over vedligeholdelsesarbejderne på vejen i Furesøkvarteret

E-mail fremsendt 24/6-2020 til LTK og Sigurd Agersnap (formand for Teknik- og Miljøudvalget)

Til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed 

Furesøkvarterets Grundejerforening vil gerne gentage den tidligere fremsendte klage over den manglende kvalitet af de vedligeholdelses-arbejder der er udført på vejene i foreningens område. De fleste forhold nævnt i klagen af 30. marts 2020 er ikke blevet rettet op, som det fremgår af det opfølgende besigtigelsesnotat fra COWI af 11.6.2020 foreningen har ladet udarbejde. Dertil kommer den efterfølgende sjuskede udlægning af skærver – sine steder i meget store mængder – på visse af de tidligere reparationer. Skærverne blev udlagt medio april, og ligger der fortsat til fare for cyklisterne, og med en stor sandsynlighed for, at flere og flere skærver ender i vejbrøndene. De burde for længst være fejet (helt eller delvist)  sammen, som det fremgår af COWI notatet.  Grundejerforeningen bekostede en oprensning af samtlige vejbrønde i kvarteret d. 17. april, umiddelbart før disse skærver helt uvarslet blev udlagt på vejene. Oprensningen af vejbrøndene er en stor udgift for grundejerforeningen, som blandt andet afhænger af vægten af det oprensede materiale. De mange, mange skærver der nu er havnet i vejbrøndene bør fjernes for kommunens regning. Ved samme lejlighed bør kommunen sørge for, at vejbrøndene bliver opgrabet de steder hvor asfaltmateriale er hældt ud over dem. Også det er erfaringsmæssigt dyrt at få gjort, og må indgå i kommunens reparation af vejene før overdragelsen.  Bemærk også bemærkningen i COWI notatet om de livsfarlige vejriste på Furesøbakken, som omgående bør udskiftes.  Endelig er det foreningens opfattelse, at reparationerne som helhed bærer præg af tilfældighed, hvor nogle skader er repareret, mens andre tilsvarende skader ikke er det jvf. igen COWI notatets mange konkrete eksempler herpå. Det er stærkt utilfredsstillende, og bør udbedres af kommunen inden den endelige overdragelse. 

Med venlig hilsen 

Hans Kristensen
Formand for Furesøkvarterets Grundejerforening

Link til COWIs opdaterede rapport fra 11/6-2020: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2020/06/COWI-opfølgende-notat-vedr.-reparationer-af-veje-i-Furesøkvarteret-ver.3.0.pdf

Vejvedligeholdelse – klager og dokumentation

Furesøkvarterets Grundejerforenings tidligere kasserer, Bo Chamberlain, har tilbudt at samle og systematisere de klager grundejerne i Furesøkvarteret har sendt til kommunen i forbindelse med overdragelsen af vedligeholdelsen af de private fællesveje til grundejerne, således at vi alle har et overblik over klagerne.

Bo Chamberlain forslår, at klagerne hver især fotodokumentere forhold der kan påvirke trafiksikkerheden. Det adressere ikke det æstetiske eller holdbarheden (kvaliteten) af det udførte vedligeholdelsesarbejde, men er forhold LTK har pligt til at bringe i orden, da det kan være forbundet med erstatningsansvar for den ansvarlige ved eventuelle ulykker.

Når/hvis I sender billeder, så vil Bo bede jeg sørge for de er tydeligt markeret med oplysninger om vejnavn, husnr. og dato for hvornår billedet er taget samt en kort beskrivelse af hvad billedet dokumentere. I må i tillæg til trafiksikkerhedsrisiko også gerne dokumentere dårlig kvalitet, f.eks. afskalninger der viser tegn på reduceret holdbarhed af vedligeholdelsesarbejdet.

Dokumentationen skal sendes til: Bo.Chamberlain@chamby.dk

Mvh Hans Kristensen

FEJNING AF VEJE OG TØMNING AF VEJBRØNDE

Forårets fejning af vejene i Furesøkvarteret og tømningen af vejbrøndene finder i år sted lige efter påske. Vejene fejes onsdag d. 15. og torsdag d. 16. april. Vejbrøndene tømmes fredag d. 17. april. Så undlad så vidt muligt kantstensparkering de tre dage. 

Med venlig hilsen 

BestyrelsenFuresøkvarterets Grundejerforening

Bestyrelsens beretning

Årets Generalforsamling er udskudt på ubestemt tid, men foreningens medlemmer skal ikke snydes for beretningen for 2019, den kan findes her: beretning

Hvis beretningen giver anledning til spørgsmål, kan de sendes på e-mail til hele bestyrelsen på: bestyrelsen@furesoekvarteret.dk

Spørgsmål og svar vil bliev samlet og lagt på hjemmesiden.

Mvh Hans Kristensen

Regnskab 2019 og budget 2020

Det reviderede regnskab for 2019 og budgetforslag for 2020 er nu lagt på hjemmesiden og kan findes under “Regnskaber”.

Klage over vejvedligeholdelsesarbejder

Grundejerforeningens bestyrelse har sendt en klage til Lyngby-Taarbæk kommune 10. marts, vedr. den mangelfulde vedligeholdelse på Furesøkvarterets private fællesveje i området. Kopi af e-mail kan findes her: klage

Mvh Bestyrelsen

AFLYSNING

På grund af Corona smittefaren aflyses generalforsamling i Furesøkvarterets Grundejerforening d. 24.3.2020.

Når situationen er under kontrol, vil der blive indkaldt til en forsinket generalforsamling. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Furesøkvarterets Grundejerforening

Generalforsamling 24. marts kl 19:00

Der er i weekenden 7 og 8 marts omdelt indkaldelser til årets generalforsamling på Virum skole. De omdelte papirer kan ses her sammen med medlemslisten. Godkendt regnskab og budget kommer snart på hjemmesiden.