Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 parcel ejeres interesser, bl.a. gennem snerydning og opstilling af gruskasser om vinteren og som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Er din vej i “god og forsvarlig stand” inden du får den overdraget?

Som bekendt er vedligeholdelsesaftalerne på de private fællesveje, som hidtil har haft sådanne aftaler, blevet opsagt af Lyngby-Taarbæk kommune. Det betyder, at beboerne selv skal stå for vejvedligeholdelsen i fremtiden. Kommunen tilstræber at lave en ny vedligeholdelsesmodel for de private fællesveje – men det er endnu usikkert om den kommer og i givet fald hvornår den kommer. 

Derfor har kommunen iværksat en genopretning af de veje, der har haft en vedligeholdelsesaftale. Her ved årsskiftet 2019/20 er genopretningen afsluttet på Tværvej og Bakkevej. Hvornår den vil ske på de øvrige veje ved vi i grundejerforeningen ikke. Det store spørgsmål er, om kvaliteten af genopretningen på de to veje (og på andre som kommer senere) er tilstrækkelig god. 

Furesøkvarterets Grundejerforening har aftalt med det rådgivende ingeniørfirma COWI, at de vil hjælpe os med en vurdering af kvaliteten af genopretningen, der hvor grundejerne er i tvivl. 

Derfor anmoder vi i grundejerforeningen om, at grundejere (der er medlem af foreningen) som er i tvivl om kvaliteten af deres vejs tilstand inden overdragelsen, henvender sig til undertegnede med deres tvivl. Hvis vi i bestyrelsen er helt enige i tvivlen om vejens tilstand går vi videre til COWI med sagen. Viser det sig, at COWI finder vedligeholdelsesstandarden for ringe, bør de berørte grundejere klage til kommunen. Grundejerforeningen vil også indsende en klage, men er tidligere blevet mødt med et krav om, at det skal være de berørte grundejere selv, der klager. 

Henvendelse om tvivl om vedligeholdelsesstandarden rettes til: formand@furesoekvarteret.dk  

eller i brev-form til: Hans Kristensen, Parsbergsvej 60, 2830 Virum

Beskyt dig mod indbrud…

er titlen på en rigt illustreret vejledning om, hvordan man kan beskytte sit hjem mod indbrud. Vejledningen gennemgår på 25 sider en række gode råd, som præsenteres på en brugervenlig måde. Vejledningen er udsendt af Det Kriminalpræventive Råd, og kan downloades gratis ved at benytte følgende link: https://dkr.dk/indbrud/

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister, som hurtigere og mere effektivt kan hjælpe os med at opklare forbrydelser.

Derfor opfordrer vi alle – både borgere og virksomheder – som har videoovervågning til at registrere det på www.politi.dk/kamera. Du skal logge ind med din virksomheds NemID og følge anvisningerne på siden. Der er nemt og tager kun få minutter.

Det er vigtigt at understrege, at politiet ikke får adgang til din overvågning, når du står i registret. Registret giver blot politiet et overblik over, hvor kameraer findes og dermed mulighed for hurtigere at kontakte dig og din virksomhed eller dit bolig og bede om at få udleveret optagelserne til brug i vores efterforskning.

Hvis du har udfordringer med at logge ind med din virksomheds NemID, kan du sende en mail til Nordsjællands Politi’s IT-Støtte med information om, hvor kameraerne er placeret, hvem som er kontaktperson samt eventuelle systemoplysninger. Mailadressen er nsj-efterforsk-it-stoette@politi.dk.

Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp kan du kan kontakte mig på kvp002@politi.dk

Tak for din tid.

Med venlig hilsen Kim Vinholdt, Politiassistent, Nordsjællands politi.

Referater fra generalforsamlinger 2019

Så ligger referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling på foreningens hjemmeside under fanen “Referater”.

Fejning og tømning af vejbrønde

I år vil vejene blive fejet 8.+9. april og vejbrønde bliver tømt 11.+12. april.

For effektiv fejning så undgå at have biler kantstensparkeret på fejedage.

Undgå parkering over en vejbrønd på dage hvor vejbrønde tømmes.

Generalforsamling 24. april 2019 og medlemsliste

Årets Generalforsamling afholdes 24. april kl. 19:00 på Virum skole. Indkaldelser er omdelt. Mangler du en indkaldelse, så kontakt Bestyrelsen.

Medlemsliste for 2018/19 findes her: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2019/05/Medlemsliste-2018-19.pdf

Hvordan skal Lyngby-Taarbæk udvikle sig?

Se vedlagte invitation til dialog om udviklingen i Lyngby-Taarbæk, lørdag den 30. marts kl. 10-13

Generelt om dine pligter som husejer

Der er en række pligter vi som husejere skal være opmærksomme på, dem kan du læse mere om i de 2 link herunder, til henholdsvis LTK og Bolius hjemmesider.

Grundejerforeningen har en aftale med FMT om, at rydde sne og salte på vores veje i foreningens område. Der er også gruskasser med saltet grus til rådighed for spredning på fortov og gangarealer. Det betyder dog ikke at du som grundejer ikke er ansvarlig for den del af kørebanen som ligger ud for din grund.

http://www.ltk.dk/regler-snerydning

https://www.bolius.dk/generelt-om-dine-pligter-som-husejer-17773/

LTK info om serviceaftalerne på private fællesveje

Den besked om ophævelse af serviceaftalerne på private fællesveje, som LTK har
sendt ud til beboerne, ikke berører vejene i Furesøkvarterets Grundejerforenings område. Det kort der blev vist i Det Grønne Område i uge 28, som viser veje med serviceaftale, er fejlagtigt for vort områdes vedkommende.
De nævnte serviceydelser: snerydning, brøndtømning og fejning af vejene
ordnes af grundejerforeningen for kontingentet på 350 kr. pr. år.

Til orientering kan det nævnes, at grundejerne på Joachim Rønnows Vej – som
netop har meldt sig ind i grundejerforeningen – tidligere hver især måtte
betale 743 kr. pr. år for disse ydelser i henhold til deres serviceaftale
med LTK.

Ny hjertestarter i Furesøkvarteret

Som led i bestræbelserne på at øge trygheden i Furesøkvarteret har Furesøkvarterets Grundejerforening indkøbt en hjertestarter, der er blevet sat op på adressen:

Tværvej 42, 2830 Virum.

Hjertestarteren er anbragt i et opvarmet og oplyst udendørsskab, og skabet er monteret i carporten på adressen. Skabet er således synligt fra vejen.

Hjertestarteren bliver registreret hos Trygfonden/hjertestartere, så den kan findes ved hjælp af en mobiltelefon.

Der er monteret alarm på skabet, og alarmen bliver aktiveret ved åbning af skabet. Ved lukning af skabet slukker alarmen igen.

Såfremt der ønskes yderligere informationer om hjertestarteren, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen