Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 parcel ejeres interesser, bl.a. gennem snerydning og opstilling af gruskasser om vinteren og som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ny hjertestarter i Furesøkvarteret

Som led i bestræbelserne på at øge trygheden i Furesøkvarteret har Furesøkvarterets Grundejerforening indkøbt en hjertestarter, der er blevet sat op på adressen:

Tværvej 42, 2830 Virum.

Hjertestarteren er anbragt i et opvarmet og oplyst udendørsskab, og skabet er monteret i carporten på adressen. Skabet er således synligt fra vejen.

Hjertestarteren bliver registreret hos Trygfonden/hjertestartere, så den kan findes ved hjælp af en mobiltelefon.

Der er monteret alarm på skabet, og alarmen bliver aktiveret ved åbning af skabet. Ved lukning af skabet slukker alarmen igen.

Såfremt der ønskes yderligere informationer om hjertestarteren, er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Grundejernes ansvar og grundejerforeningens services

Furesøkvarterets Grundejerforening gennemfører forskellige service foranstaltninger for at hjælpe foreningens medlemmer. Foreningen sørger således i vinterhalvåret for, at vejene bliver ryddet for sne, at der bliver gruset i glat føre og at der opstilles gruskasser, så grundejerne selv kan gennemføre supplerende glatføre bekæmpelse. Om foråret sørger foreningen for, at vejene bliver fejet rene og at vejbrøndene bliver tømt, så vi undgår oversvømmelser fra tilstoppede kloaker.

Selvom disse foranstaltninger gennemføres kollektivt af grundejerforeningen, så er det fortsat i sidste ende den enkelte grundejers ansvar at sikre fremkommeligheden ud for egen grund ved snefald og at bekæmpe eventuelt glat føre samt at renholde eget fortov og vej.

Fortovet forpligter til mere arbejde end du tror

På Jyllandspostens hjemmeside har vi fundet denne video, som vi gerne vil dele med jer grundejere. Der er nok pligter vi ikke tænker over i dagligdagen, men som vi er forpligtet til som grundejer.
Klik her for at se video

Beplantninger og træer på private fællesveje

Næsten alle vejene i Furesøkvarteret er private fællesveje. Kun Højdevej, Parcelvej og den del af Furesøvej, hvor bus 170 kører, er offentlige veje, hvor kommunen står for vedligeholdelsen. At en vej er en privat fællesvej betyder, at det er grundejerne på disse veje, der har ansvaret for ikke alene vejenes vedligeholdelse (kørebaner, vejbrønde, kantsten, fortove), men også for vedligeholdelse af beplantning og træer på de private fællesveje. Det er hovedreglen.

Men der er visse yderligere forhold, som det er vigtigt at være opmærksom på. På nogle af vejene er der f.eks. plantet træer langs vejen eller i særlige bede anlagt på hjørnerne af vejene. Disse træer – og eventuel bundbeplantning i vejbedene – skal vedligeholdes af de grundejere, der bor ud for træerne. Det er altså ikke en kommunal opgave og ej heller en fælles opgave for alle vejens beboere, men en pligt for træets eller vejbedets umiddelbare nabo!

Vedligeholdelse giver imidlertid ikke de nævnte grundejere ret til at ændre afgørende på beplantningen. Man må således ikke nedlægge eksisterende vejbede eller fælde træerne. Man må ej heller nytilplante arealer på de private fællesveje eller plante nye træer uden kommunens godkendelse. Hvis det af sikkerhedsmæssige grunde bliver nødvendigt at fælde et træ, så skal der imidlertid som hovedregel foretages genplantning. Og det er igen den umiddelbare nabo, som skal sørge for, at det bliver gjort – og betale eventuelle udgifter i denne sammenhæng.

Der kan være yderligere forhold, som gør sig gældende i konkrete tilfælde. Dem kan man få afklaret ved at kontakte kommunens afdeling for Teknik og Miljø, hvor både vejafdelingen og lokalplanafdelingen kan ligge inde med relevante oplysninger, råd eller begrænsninger i grundejernes handlemuligheder.

I tvivlstilfælde kan grundejerforeningen også kontaktes. Vi hjælper gerne med at skabe en afklaring om ret og pligt og om forholdet til de kommunale myndigheder.

Hvad dækker ”Serviceaftale vej og fortov”?

En del medlemmer har i uge 50 fra Lyngby-Taarbæk Kommune fået et kontoudskrift med overskriften ”Serviceaftale vej og fortov” og med specifikationerne ”Årsregulering 01.01.2011-31.12.2011” og ”Ny aconto 01.01.2012-31.12.2012”.

Nogle har vendt denne udskrift om, og har læst bagsideteksten. Her starter teksten med følgende: ”Henvendelse vedrørende fejning, vejbidrag, snerydning og oprensning af vejbrønde…” Umiddelbart virker dette som en forklaring på, hvad det er man skal betale for vedrørende ”vej/fortov – vejafgift” på forsiden. Men det er det ikke! Bagsideteksten har næsten ikke noget at gøre med forsiden.

Forsidens årsregulering og aconto beløb drejer sig ikke om fejning, snerydning og vejbrønde. Beløbene vedrører kun vedligeholdelse af vejenes asfaltbelægning på de private fællesveje med vedligeholdelseskontrakt med kommunen. Du kan på grundejerforeningens hjemmeside se, hvilke af foreningens veje der har sådan en vedligeholdelseskontrakt, og hvilke der ikke har.

Snerydning og grusning på vejene i foreningens område varetages stadig af grundejerforeningen, ligesom det er foreningen der opstiller gruskasserne i området. Det er dette dit kontingent går til.

Tidligere sørgede kommunen for fejning af vejene og tømning af vejbrøndene. Men den ordning ophævede kommunen pludseligt og uvarslet for et års tid siden. Det betyder, at det nu er den enkelte grundejers ansvar, at få disse ting gjort. Alternativt kan en vej – som der står længere nede på bagsiden af det netop udsendte – købe disse ydelser og snerydning for 642 kr. pr. ejendom, forudsat at alle en vejs beboere tilmelder sig og betaler. Falder bare en fra, bortfalder ordningen. I grundejerforeningens bestyrelse tror vi ikke på, at denne ordning kan komme til at fungere. Der vil altid være mindst en grundejer på en vej, som ikke vil være med.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi, som forsøg, vil få foreningens veje fejet og vejbrøndene renset til foråret. Vi har til formålet aftalt dette med private selskaber, som tilbyder ydelserne til en noget lavere pris end kommunen.

På forårets generalforsamling i grundejerforeningen vil vi – hvis forsøget går godt – lægge op til en permanentgørelse af fejningen af vejene og rensningen af vejbrøndene, helt på linje med snerydningen. Det vil i givet fald betyde en væsentlig forhøjelse af kontingentet, som dog skulle billigere end ovennævnte kommunale tilbud. Hvis du vil høre mere herom, eller hvis du har synspunkter på sagen, så kom til generalforsamlingen. Den finder sted på Virum Skole d. 25. april 2012 kl. 19.30 (9/4-2012: datoen for Generalforsamlingen er flyttet til 24. april)

Vedtægtsændringer vedtaget

På den ekstraordinære Generalforsamling den 10. maj 2001 blev de forslåede ændringer til foreningens love vedtaget.

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2011