Jubilæumsbog i 2022 om Furesøkvarteret historie

Af formand Hans Kristensen

Grundejerforeningens bestyrelse har igangsat arbejdet med en jubilæumsbog. Baggrunden er den glædelige begivenhed, at grundejerforeningen i 2022 har eksisteret i 100 år. I hele den periode har foreningen været en aktiv part i kvarterets dramatiske udvikling og forandring. Den første store opgave bestod i at få begrænset den stærkt generende ulovlige jagt i det tyndt bebyggede område, senere fulgte dialog med kommunen om vejene, grundstørrelserne, bebyggelsesplaner mv. Senest har det igen været vedligeholdelsen af vejene, som har præget foreningens virke. Flere generationer har efterhånden nydt godt af kvarterets enestående omgivelser: Søen, skoven, mosen – og samtidigt nærheden til København.  Den (lokal)historiske viden vil vi fra bestyrelsens side gerne formidle til både alle nuværende, men også til kommende beboere i kvarteret.

Ved flere generalforsamlinger har vi haft foredrag om netop kvarterets historie. Senest var det lokalhistorikeren Niels-Kristian Petersen, som fortalte om kvarterets udvikling og om store og små begivenheder og personligheder igennem tiden. Bestyrelsen har spurgt ham, om han vil bidrage med denne beretning i jubilæumsbogen. Det ville han gerne. Der ud over har jeg – ikke som formand, men som uddannet sociolog – gennem en række interview ønsket at samle beboerhistorier sammen, med helt personlige beretninger om at bo og leve i kvarteret. På nuværende tidspunkt (marts 2021) har jeg aftaler om bidrag fra 8-10 gamle og nye beboere i kvarteret. Skulle der være nogle medlemmer, som har en ”god historie” om at bo og leve her, så vil jeg være meget interesseret i at blive kontaktet på telefon 4019 5985 eller på mail: hans.kristensen@webspeed.dk

Bogen skal udkomme i forbindelse med generalforsamlingen i marts 2022. Den forventes at blive på ca. 125 sider, og vil blive uddelt som gave til alle foreningens medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen 2022. Ikke-medlemmer vil kunne købe bogen. Budgettet for bogen er på 105.000 kr. i bruttoudgift. Heraf går de 95.000 kr. til layout og trykning, og de 10.000 kr. til billedindkøb, scanning og honorar til Niels-Kristian Petersen. Vi regner med at kunne få 25.000 kr. i fondsstøtte i 2021, og med et provenu fra salg af bogen på mindst 15.000 kr. i 2022. Så nettoudgiften reduceres til 65.000 kr.

Foreningen har en egenkapital på næsten 345.000 kr. ved starten af 2021, hvilket betyder, at der efter bestyrelsens mening er råd til at afholde denne udgift. Det efterlader foreningen med en egenkapital nogenlunde på størrelse med et års kontingentbetalinger, som er den ”buffer” bestyrelsen gerne vil have til ekstraordinært store udgifter til snerydning og saltning.

Bestyrelsen er blevet spurgt, om der ikke var/er andre og bedre måder vi kan bruge en del af overskuddet i foreningens egenkapital på. Svaret på det spørgsmål er, at det har vist sig overordentligt svært!

I mine godt 10 år som formand, har vi kunnet disponere over et overskud i størrelsesordenen mellem 50. og100.000 kr. – lidt varierende afhængigt af udgifterne til snerydning og saltning.

Vi har forsøgt os med at tilbyde supplerende gadebelysning, de steder i kvarteret, hvor der er meget langt mellem gadelygterne. Vi kunne finansiere 5 nye gadelygter og fandt frem til fem nødlidende steder i kvarteret. Men forudsætningen for, at lygterne kunne opstilles var, at de fire grundejere, der boede tættest på lygterne, alle gav grønt lys til opsættelsen. Det var der ingen af stederne enighed om. Så det initiativ døde.

Så prøvede vi at få lov at indrette en legeplads i Furesøparken. Det faldt på naboklager over planen og på kommunens modvilje.

Så prøvede vi at få lov at opstille motionsredskaber i et hjørne af æblehaven ved Kaningården. Det faldt på kommunens manglende godkendelse.

Og i et par omgange har vi været villige til at støtte beboerinitiativer til etableringen af vejbump. Heller ikke det er lykkedes. Enten faldt forslagene på kommunens manglende accept eller på politiets.

Det er med andre ord ikke så nemt, at ”gøre noget godt” for kvarteret for de budgetoverskud foreningen oparbejder efter nogle milde vintre. Men bestyrelsen synes, at en lokalhistorisk jubilæumsbog er et sådant godt initiativ, som passer meget godt med vort aktuelle budgetoverskud.

Det var – og er – bestyrelsens hensigt, at anmode generalforsamlingen om en accept af beslutningen om jubilæumsbogen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021. Det håber vi kan ske engang sidst på sommeren, når vi alle er vaccineret og når forsamlingsrestriktionerne er ophævet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.