Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 parcel ejeres interesser, bl.a. gennem snerydning og opstilling af gruskasser om vinteren og som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Skt. Hans aften i Furesøparken

Igen i år afholdes der Skt. Hans aften med boder, underholdning og bål i Furesøparken. Kommunen er for flere år siden bakket ud af arrangementet, så nu er arrangøren Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening.

Foreningen efterlyser frivillige, som kan hjælpe til i boderne og på anden vis. Henvendelse herom kan ske til Hans-Jørgen Bundgard på post@virumby.dk

Furesøkvarterets Grundejerforening støtter i lighed med tidligere år arrangementet økonomisk.

Medlemsmøde om vejvedligeholdelse og vinterforanstaltning på Furesøkvarterets blinde veje. Tirsdag d. 18. april kl. 19 i Virum Kirkes krypt

Grundejerforeningen har arrangeret et møde d. 18. april om de fremtidige vilkår mht. vejvedligeholdelse og vinterforanstaltninger på kvarterets blinde veje. Emnet blev allerede diskuteret på foreningens generalforsamling, og der blev rejst flere spørgsmål vedrørende kommunens tilbud.
Allerede før generalforsamlingen var der truffet aftale med de embedsmænd der arbejder med kommunens servicetilbud om at deltage i mødet d. 18. april. På opfordring fra generalforsamlingen rettede foreningen henvendelse til kommunen om også at få ”det politiske niveau” repræsenteret på mødet. Det lykkedes: borgmester Sofia Osmani stiller op på mødet.
Aftenens program bliver herefter:
• Introduktion om de blinde vejes problemer ved grundejerforeningens næstformand Henrik Lindegaard Bering
• Kommunens ønsker på vejområdet – og lovgivningens realiteter (”det politiske niveau”) ved borgmester Sofia Osmani
• De tilbudte kommunale serviceordninger (”det tekniske og praktiske niveau”) ved programleder Rune Groth Tørnkvist og Tom Løvstrand Mortensen, Lyngby-Taarbæk kommunes Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed
Der vil under alle punkterne blive rig lejlighed til at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Husk generalforsamlingen onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19

Bestyrelsens beretning om forenings året 2022 til generalforsamlingen d. 22.3.2023

På generalforsamlingen d. 22.3.2022 blev formanden, Hans Kristensen og bestyrelsesmedlemmet Henrik Bering genvalgt. Også revisor Niels Friis blev genvalgt, mens Finn Olsen blev nyvalgt som revisorsuppleant. Da kassereren Merete Lydolph Larsen, på grund af fraflytning ønskede at blive afløst, nyvalgtes Heidi Nordtorp som kasserer…

Biodiversitet i din have

Lyngby-Taarbæk kommune vedtog i 2022 et ”Charter for biodiversitet i arealplejen”, hvor kommunen tilslutter sig en række fælles principper for arealplejen, som skal sikre en øget biodiversitet på de arealer kommunen har ansvar for. Hovedideen er en mere ekstensiv vedligeholdelse af arealerne som grønne, naturlige områder, samt sikring af spredningskorridorer mellem de forskellige grønne områder.

Kommunen har i denne sammenhæng også lavet ”Tolv tips til at øge biodiversiteten i din have”, hvor der på én side præsenteres forslag til, hvordan man som grundejer kan bidrage til en øget biodiversitet med flere dyr, insekter og planter i vores omgivelser. Kort fortalt handler det om at rydde mindre op i haven og om at lade dele af haven vokse mere vildt. En indsats som er overkommelig for de fleste!

Pjecen kan downloades via følgende link:
https://www.ltk.dk/borger/miljoe-og-natur/biodiversitet/private-borgere

Nyt om vinterforanstaltninger og vejvedligeholdelse i Furesøkvarteret efter 1.4.2023 – især for kvarterets blinde veje

Fra 1.4.2023 overgår langt hovedparten af de tidligere private fællesveje i Furesøkvarteret til at være kommunale, offentlige veje. Det betyder, at kommunen overtager vinterforanstaltningerne, brøndsugningerne og vedligeholdelse af kørebanerne. Nyordningen gælder alle de veje der er gennemgående. De udgør mellem 80 og 90% af vejene i kvarteret. Men den gældende lovgivning forhindrer kommunen i også at overtage “ikke gennemgående veje” dvs. de (små) blinde veje i kvarteret. Disse vil således efter 1.4.2023 fortsat være private fællesveje, hvor det er beboernes pligt, at stå for vedligeholdelse og vinterforanstaltninger.

Så længe stort set alle veje i Furesøkvarteret var private fællesveje, var det en relativt enkel sag for grundejerforeningen, at indgå aftaler med diverse entreprenører om vedligeholdelse og vinterforanstaltninger – hvad grundejerforeningen da også har gjort i en meget lang årrække. Men fra april 2023 vil det ikke være muligt for grundejerforeningen at lave økonomisk rimelige aftaler med vores hidtidige entreprenører om i fremtiden kun at betjene kvarterets blinde veje, ligesom det heller ikke vil være muligt for foreningen, at administrere ordningerne. Grundejerforeningens hidtidige ordninger med vintervedligeholdelse, fejning af vejene og brøndsugning ophører således til april 2023.

Dilemmaet for beboerne på de blinde veje har vi for længst påtalt overfor kommunen, som i slutningen af december har svaret med et tilbud om at indgå ”serviceaftaler”, udsendt til alle beboerne på de blinde veje. I tilbuddet om serviceaftaler er der både en mulighed for at få en aftale om vejvedligeholdelse, omfattende vedligeholdelse af kørebanen og sugning af vejbrøndene, og en aftale om vintervedligeholdelse, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse.    

Det tilbud bliver (desværre) ikke gratis for beboerne, hvis beboerne tager imod tilbuddet. Kommunen skal – igen for at det er lovligt – opkræve et gebyr hos grundejerne på disse veje, som dækker de udgifter kommunen har i denne sammenhæng. For at kunne indgå aftaler med beboerne om servicen og betalingen på de blinde veje, er det nødvendigt, at beboerne danner vejlaug eller små lokale grundejerforeninger, som kan indgå aftalerne med kommunen og siden stå for betalingen på vejens vegne.

Da det drejer sig om særskilte aftaler med beboerne på ca. 20 små, blinde veje, hvor alle beboere skal kontaktes, og helst blive enige om at sige ja til aftalen med kommunen, er det en “mobiliserings opgave”, som langt overstiger kapaciteten i grundejerforeningens bestyrelse. Opgaven kan kun løses af beboerne selv på de berørte veje. Både på grundejerforeningens og på kommunens hjemmeside findes grundige beskrivelser af, hvordan man etablerer vejlaug, som kan inspirere/vejlede, når denne opgave skal løses.

Alternativet er, at beboerne på de blinde veje selv løser vedligeholdelsesopgaverne og vinterforanstaltningerne.

Referat fra dialogmøde med borgmesteren

Hermed til information: Referat fra dialogmøde med borgmesteren den 10. oktober 2022. Referatet omfatter alle de emner som har været diskuteret på dialogmøder med grundejerforeninger, vejlaug mm på tværs af kommunen

Vejene i Furesøkvarteret fejes mandag den 28. november

Så undlad så vidt muligt kantstensparkering den dag.

Grus kasserne til grusning af eget fortov bliver opstillet meget snart.

Med venlig hilsen

bestyrelsen


Fjernvarme i Furesøkvarteret

Lyngby-Taarbæk kommune vedtog d. 6. oktober 2022 en varmeplan, som bl.a. omfatter fjernvarme i Furesøkvarteret. Varmeplanen har 2 etaper. Den første strækker sig fra 2023 til 2027. Den anden fra 2026 til 2030. Furesøkvarteret er først med i anden etape. Det er Vestforbrændingen, der både skal stå for udrulningen af fjernvarmenettet og siden for forsyningen med fjernvarme.

Den detaljerede tidsplan for udrulningen og dermed grundejernes tilslutningsmulighed bliver lige nu planlagt af Vestforbrændingen for de områder, der indgår i første etape. Den tilsvarende tidsplan for anden etape, og dermed for Furesøkvarteret, kommer i 2025/26. 

Grundejerforeningen har kontaktet Vestforbrændingen for at høre, om det er helt sikkert, at der kommer fjernvarme i Furesøkvarteret, og om udrulningen vil være påvirket af, at flere grundejere i kvarteret måske vælger at installere en varmepumpe inden fjernvarmen når frem.

Vestforbrændingen bekræfter, at der kommer fjernvarme til kvarteret i anden etape, og siger, at det ikke umiddelbart vil have nogen indflydelse på udrulningen om der i mellemtiden er kommet flere individuelle varmepumper i kvarteret. For de husejere, der har et gammelt gasfyr, som ”giver op” mens de venter på fjernvarmen, vil Vestforbrændingen etablere en ordning, så man kan låne/leje et nyere gasfyr i ventetiden.

Vestforbrændingens planer, priser osv. kan ses på: www.vestfor.dk/fjernvarme/

Dialogmøde i Virumhallerne med borgmesteren

Mandag den 10. oktober havde borgmesteren inviteret til dialogmøde med alle grundejerforeninger mm i Virum og Sorgenfri området. Mødet var velbesøgt, og borgmesterkontoret vil udsende referat fra mødet, som også vil blive lagt her på hjemmesiden.

Så her blot en kort tilbagemelding vedr. to væsentlige emner:

  1. Opklassificering af private fællesveje
    Ordningen vil blive udrullet som planlagt 1. april 2023.
    Veje som ikke er omfattet af ordningen vil blive tilbudt en abonnentsordning omfattende vinterbekæmpelse og tømning af brønde
  2. Fjernvarme og alternative varmekilder
    Kommunalbestyrelsen har nu godkendt fjernvarmeplanen 2023-2030, som også tidligere er blevet præsenteret på et møde i grundejerforeningen. Så nu er det op til Vestforbrændingen at udarbejde en detaljeret plan for i første omgang Stage 1: 2023-2026. Furesøkvarteret er fortsat placeret i Stage 2: 2027-2030