Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 grundejeres interesser og fungerer som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Nyt møde om vejtræer på Furesøvej

Kære grundejere

Det næste borgermøde om beplantning og vejforhold på Furesøvej holdes torsdag den 2. maj 2024 fra kl. 18-20 i Virumhallen.

Den digitale opslagstavle (som aftalt på det første møde) med præsentation af mulige forslag for vejen er lige på trapperne. I vil modtage en mail kort efter påskeferien med link hertil med mulighed for kommentering, og jeres input vil indgå på mødet den 2. maj.

Vi ser frem til at møde jer igen og drøfte løsninger.

Venlig hilsen

Lyngby-Taarbæk Kommune

Arealdrift

Direkte busforbindelse mellem Furesøkvarteret og Virum Torv bevares

Den direkte busforbindelse mellem Furesøkvarteret og Virum Torv bliver bevaret, når busnettet i 2025 skal justeres. Det besluttede kommunens Teknikudvalg den 12. marts 2024 og imødekom dermed et ønske fra Furesøkvarterets Grundejerforening.

Etableringen af letbanen har gjort det nødvendigt at gentænke og justere busnettet i kommunen, så der sikres samspil mellem de forskellige kollektive trafiktilbud. Kommunen lagde i den forbindelse op til en ændret linjeføring for bus 191, som ville fjerne forbindelsen mellem Furesøkvarteret og Virum Torv. Til gengæld ville den nye linjeføring ”genoprette” busforbindelsen fra Furesøkvarteret til Lyngby Bibliotek, kommunens genoptræningscenter og Lyngby Station.

Grundejerforeningen har i et høringssvar hilst den nye linjeføring til Lyngby velkommen, men har samtidig påpeget, at det var meget problematisk, at den nye linjeføring fjernede forbindelsen mellem Furesøkvarteret og Virum Torv, hvor der er en stor koncentration af læger, tandlæger og fysioterapeuter samt af dagligvarebutikker, der betjener Furesøkvarterets beboere. På den baggrund anmodede foreningen om at få inkluderet et stop ved Virum Torv i den nye linjeføring for bus 191.

Kommunens beslutning betyder at dette ønske bliver imødekommet. Buslinje 191 vil køre ad Frederiksdalsvej i stedet for Virumvej, og busdriften på Virumvej overtages af buslinje 182.

Husk generalforsamling den 14. marts 2024 kl. 19

“Stillingsopslag”

Furesøkvarterets Grundejerforening søger kandidater til følgende poster i bestyrelsen i forbindelse med den forestående generalforsamling d. 14. marts 2024 kl. 19 i Virum Hallen:

Formand

Foreningens nuværende formand Hans Kristensen ønsker at blive afløst efter 14 år på posten. Opgaven er at lede bestyrelsens arbejde, at varetage en væsentlig del af medlemskontakten, samt kontakten til Lyngby-Tårbæk kommune. I forbindelse med den årlige generalforsamling er der et par dages arbejde, men resten af året drejer det sig om under en time om ugen.

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Henrik Bering er på valg efter 8 år på posten. Han genopstiller ikke. Opgaven er at deltage i 4–5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og i varierende omfang at påtage sig at undersøge eller medvirke til at løse en konkret opgave. Arbejdsmængden beløber sig i gennemsnit til 10-20 timer på årsbasis.

Suppleant

Suppleant Janne Stürup ønsker efter 10 år på posten at udtræde af bestyrelsen, da hun i løbet af det kommende år regner med at flytte fra kvarteret. I bestyrelsens arbejde sondrer vi ikke mellem ordinære medlemmer og suppleanter, så opgaven og arbejdsmængden svarer til ovennævnte 10-20 timer på årsbasis.

Er du interesseret?

Bestyrelsesarbejdet giver et godt kendskab til, hvad der foregår i Furesøkvarteret, og afhængigt af tid og lyst giver det også mulighed for at bidrage til kvarterets udvikling. Bestyrelsesarbejdet foregår i en hyggelig atmosfære, hvor bestyrelsesmøderne holdes hjemme hos bestyrelsesmedlemmerne på skift.

Foreningen dækker et område med godt 800 ejendomme, hvoraf 70% er medlemmer af foreningen. Den høje medlemsopbakning sikrer foreningen tyngde og indflydelse, og gør bestyrelsesarbejdet relevant og resultatskabende. Foreningens økonomi er sund.

Du kan høre mere om de tre poster ved henvendelse til foreningens formand Hans Kristensen på telefon 4019 5985 – eller du kan møde op på generalforsamlingen d. 14. marts og stille op der.

Lyngby-Taarbæk kommunes opfølgning på dialogmødet d. 30.1.2024

Det er kommunens håb, at opsætningen af 40 km/t skiltningen vil tage toppen af farten på Furesøvej. Opsætningen sker på baggrund af de meget klare tilkendegivelser på borgermødet 30/1-24 vedr. problemer med for høj hastighed på Furesøvej. Skulle der opstå en situation med utilfredshed over hastighedsnedsættelsen, så lad os det gerne vide. Vi håber selvfølgelig at tiltaget reducerer hastigheden, og at der er opbakning til at opretholde hastighedsbegrænsningen indtil, der er fundet en varig løsning.

Skiltningen opsættes ved indfaldsveje til den nordlige del af Furesøvej (mellem Højdevej og Malmmosevej).

Noter fra mødet 30. januar 2024 med kommunen om vejtræerne på Furesøvej

Der var mødt 50-60 grundejere op på Fuglsanggård Skolen til det dialogmøde Lyngby-Taarbæk kommune havde indkaldt til om fældningen af vejtræerne på Furesøvej tirsdag d. 30. januar kl. 18. Grundejerforeningen var repræsenteret af formand Hans Kristensen og bestyrelsesmedlem Finn Olsen.

Kommunens arealdriftschef Søren Mariegaard indledte med en uforbeholden undskyldning for den manglende information og dialog forud for fældningen. Det var en oplagt fejl fra kommunens side. Han fremlagde også grundlaget for beslutningen om fældningen af træerne: så godt som alle træerne var ”risikotræer”, som enten var syge, udgjorde en fare for trafikken eller ikke levnede det krævede frirum til færdslen. Dernæst kom der en række meget vrede og frustrerede indlæg fra de berørte grundejere, hvor begrundelsen (sygdom og misvækst) for fældningen af så godt som alle træerne (33 ud af 39) blev draget meget kraftigt i tvivl af grundejerne.

Anden del af mødet handlede om, hvad der nu skal ske. Først gennemgik afdelingschefen for Trafik og Mobilitet John Halkær Kristiansen kommunens overvejelser om mulighederne for en ændret udformning af vejen, som med sin kun 4 m. brede kørebane har vanskeligheder med at afvikle sin nuværende trafik. Dernæst fremlagde afdelingschefen for Digitalisering, Infrastruktur og Anlæg Maja Arp  forskellige muligheder for genplantning af træer og mulige yderligere beplantningsideer. Fra grundejerside kom der rigtigt mange forslag – de fleste med et ønske om, at det omhandlede stykke af Furesøvej igen får sit særkende som en ”grøn vej”, en allé med store træer. Der kom også rigtigt mange ønsker om reduceret hastighed på vejen af hensyn til cyklende skolebørn og gående (pensionister). Muligheden for ensretning af vejen blev nævnt. Og et forslag om at gøre vejen til stillevej eller gågade, hvor fodgængere og cyklister har forrang (men biler tolereres), blev også lagt frem.

Kommunen lovede at vende tilbage med et forslag til en plan for både vejens status, udformning og beplantning på et nyt dialogmøde i april. Inden da vil man undersøge muligheden for en hurtig, midlertidig hastighedsbegrænsning til 40 km. Den videre proces vil så bestå i en endelig udformning af planen hen over sommeren og gennemførelse af planen, herunder genplantningen af træer, i efteråret 2024. I sammenhæng med denne proces vil kommunen forsøge at finde en egnet digital platform, som kan understøtte den løbende dialog med grundejere, og som samtidig kan bidrage til et overblik over, hvilke løsningstiltag, der opnår størst opbakning blandt grundejerne.

Invitation til borgermøde d. 30.01.2024

I inviteres hermed til dialogmøde om træerne på Furesøvej
tirsdag den 30. januar 2024 kl. 18-20
Mødet holdes i dramasalen på Fuglsanggårdsskolen, Askevænget 10 i
Virum. På billedet nedenfor har vi markeret parkeringspladsen, og
indgangen til dramasalen (Det blev tidligere meldt ud, at mødet ville
blive holdt i Virumhallerne, men det har ikke været muligt).
Til mødet vil repræsentanter fra Lyngby Taarbæk Kommune fortælle
om:
• Træfældningen på Furesøvej
• Fra privat fællesvej til offentlig vej
• Hvorfor kommunen beskærer og fælder træer
• Vejens fysiske forløb herunder hastighed, parkering med videre.
Efterfølgende vil kommunens repræsentanter svare på spørgsmål, og
der vil være en dialog omkring næste skridt for Furesøvej, herunder
muligheder for plantning af nye træer og hvilke træer, der kan være
egnede på vejen.
Derudover vil vi gerne informere jer om, at kommunen har planlagt at
gennemføre stubfræsning på Furesøvej d. 22-23. januar. Det er
nødvendigt at varsle parkeringsforbud langs med Furesøvej de to
nævnte dage for at kunne udføre stubfræsningen. Vær venligst
opmærksom på parkeringsforbuddet i perioden.

Med venlig hilsen
Søren Mariegaard
Arealdriftschef
Arealdrift

Dialogmøde om træerne på Furesøvej

Kære grundejere
I inviteres hermed til dialogmøde om træerne på Furesøvej tirsdag den 30. januar 2024 kl. 18-20. Mødet holdes i Virumhallerne.

Repræsentanter fra kommunen vil blandt andet fortælle om plantning af nye træer og hvilke træer, der kan være egnede på vejen.

På dialogmødet svarer kommunens repræsentanter på spørgsmål og tager imod alle jeres input til en plan for det grønne udtryk.

Vi vil senere holde endnu et møde, hvor I som grundejere får mulighed for at give jeres input til den endelige plan.

Endeligt program bliver fremsendt efter årsskiftet. Vi ser frem til en god drøftelse.

Venlig hilsen
Lyngby-Taarbæk Kommune
Arealdrift

Svar fra borgmester Sofia Osmani vedr. fældning af vejtræer på Furesøvej

Kære Hans Kristensen
Tak for din henvendelse af 7. december 2023 på vegne af bestyrelsen
for Furesøkvarterets Grundejerforening vedrørende fældning af træer på
Furesøvej.
Jeg må indrømme, at træfældningen også er kommet bag på mig og ser
meget voldsom ud. Jeg kan kun beklage, at I ikke er blevet informeret
om situationen som grundejere inden fældningen gik i gang. Det er en
fejl.
Vi har alle i Kommunalbestyrelsen en ambition om at være en grøn
kommune, og træer er et vigtigt bidrag til det grønne udtryk. Vi har
derfor en politik vedtaget i 2016 ”træ-strategi” og en beslutning om, at
træbalancen ved fældning opretholdes. Derfor vil jeg også skynde mig
at sige, at der vil blive plantet nye træer på Furesøvej.
Jeg har spurgt forvaltningen til den konkrete sag og har fået oplyst, at
træerne skal udskiftes, fordi majoriteten af træerne på Furesøvej af
forskellig årsag var ”risikotræer”. Det betyder fx, at træerne havde en
øget risiko for at vælte, knække eller tabe store grene, hvilket kunne
udgøre en risiko for personer eller ejendom. Risikotræer er ofte et
produkt af påførte skader, sygdomsangreb, mistrivsel fx grundet dårlige
vækstvilkår.
Majoriteten af vejtræerne på Furesøvej havde tydelige skader af
påkørsler på stammer og dertil en kraftig ”trafik beskæring”. Skaderne
har formentlig været årsag til, at træerne var angrebet af sygdomme.
Mange træer var stærkt beskadigede af påkørsler, der var udbredt råd i
mange af træernes stammer, og i flere træer var der udgåede og tørre
grene i toppen. Der var også en del træer, som var bukket under
grundet skaderne og allerede var helt eller delvist fjernet.
Jeg har supplerende spurgt forvaltningen til, om der ikke har været
enkelte træer der kunne være bevaret et par år yderligere, således at
nye træer kunne vokse til inden de sidste af de gamle træer blev fældet.
Jeg afventer fortsat svar herpå. Svaret ændre naturligvis ikke den
konkrete sag, men hvis en mere nænsom tilgang er mulig, så kan det
gøre en forskel ved kommende udskiftninger af vejtræer.
Inden vi planter nye træer, vil medarbejdere fra vores vej- og
parkområde invitere repræsentanter for grundejerne til et møde i januar
2024, hvor I kan komme til orde. Sigtet er at få dialog med jer som
grundejere om hvilke typer af træer, der er egnede til vejen, samt hvor
de nye træer skal plantes.
Venlig hilsen
Sofia Osmani

Brev til borgmester Sofia Osmani ang.:
Fældning af vejtræer på Furesøvej

På det nordlige stykke af Furesøvej fra Højdevej til Kaningårdsparken har der i mere end 50 år været en allé-beplantning med overvejende birketræer på begge sider af vejen. Denne beplantning har været helt enestående i Furesøkvarteret, og har skabt et meget stemningsfuldt og karakteristisk vej-rum.

Til stor overraskelse og forfærdelse for beboerne på vejen blev alle vejtræerne på nær 3 fældet onsdag d. 29. november af et privat gartnerfirma, som kommunen havde givet denne opgave. Hverken grundejerne langs Furesøvej eller Furesøkvarterets Grundejerforening var blevet varslet om fældningen. Flere grundejere henvendte sig forgæves i løbet af dagen til forskellige personer i forvaltningen for at få standset denne brutale fældning af sunde og raske træer. Det lykkedes ikke. Grundejerne fik som begrundelse for fældningen, at træerne var syge (passer ikke, nogle få var, de fleste var ikke) og at træerne var til fare for biltrafikken (passer ikke, de stod på fortovene).

Grundejerforeningen blev orienteret om sagen nævnte onsdag om aftenen, efter at skaden var sket. Efter siden da at have modtaget talrige e-mails og telefonopringninger om sagen fra stærkt berørte grundejere med ønske om, at grundejerforeningen ”gør noget ved sagen”, retter bestyrelsen hermed en henvendelse direkte til dig som vores borgmester.

I de to lokalplaner, der omfatter henholdsvis Furesøkvarteret (232) og Furesøkysten (195), siges det flere gange, at det er et afgørende træk, at kvarterets grønne karakter og karakteristiske og karaktergivende træer og beplantninger bevares. Denne intention harmonerer meget dårligt med fældningen af den smukke allé beplantning på Furesøvej.

Det springer også i øjnene, at fældningen af stort set alle vejtræerne på en gang slet ikke svarer til den træstrategi for kommunen, som du gav udtryk for på Borgerdialog møderne med diverse grundejerforeninger i efteråret 2023. På side 7 i referatet er du citeret for følgende: ”Der ligger en plan, således at man får udskiftet træer, efterhånden som de trænger, og under hensyntagen til, at der ikke pludselig skal fjernes mange træer på en gang på et mindre område. Det er måden man vedligeholder træbalancen”.

Nogle ældre grundejere har oplyst bestyrelsen om, at der for 20-25 år siden blev lavet en plan (eller aftale) mellem kommunen og grundejerforeningen om vedligeholdelsen af den karakteristiske allé beplantning på Furesøvejs nordlige del med birketræer. I henhold til denne plan skulle grundejerne langs Furesøvej selv stå for vedligeholdelse af beplantningen. Hverken kommunen som vejmyndighed eller grundejerforeningen har påtalt de afvigelser fra planen som er forekommet – i de fleste tilfælde i form af udskiftning af syge eller gamle træer med andre træsorter (japansk kirsebær og røn). Efter at vejen pr. 1. april 2023 gik fra at være en privat fællesvej til at være en kommunal vej, kunne man have ønsket eller måske endog forventet, at en retablering af allé beplantningen, i henhold til den gamle plan, kunne komme på tale. At fjerne hele beplantningen er derimod helt i strid med både gamle og nye planer.   

Udover det æstetiske savn medfører fældningen, at fortovene nu i endnu højere grad end det før var tilfældet, kan blive benyttet som vigebane af bilister, der nu kan køre stærkt og ikke afpasser hastigheden efter forholdene. Øget hastighed er både til fare for fodgængere og cyklister, og er i hvert fald i strid med kommunens intentioner om at øge trafiksikkerheden på veje og stier.

På denne baggrund anmoder grundejerforeningen om, at hvilken plan der er for retablering af allé beplantningen på Furesøvejs nordlige del med så store træer, at de er robuste overfor tilfældigt hærværk, og således at det enestående, smukke vej rum genskabes.

Nærværende brev lægges op på Furesøkvarterets Grundejerforenings hjemmeside, hvor vi også vil gengive dit (og i givet fald også forvaltningens) svar, således at beboerne i Furesøkvarteret bliver orienteret i denne sag, der berører mange af os dybt.

Med venlig hilsen

Hans Kristensen Formand for Furesøkvarterets Grundejerforening