Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 parcel ejeres interesser, bl.a. gennem snerydning og opstilling af gruskasser om vinteren og som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fejning af veje og opsætning af gruskasser

Selvom nogle af vejene i Furesøkvarteret er noget utilgængelige på grund af arbejdet med vandledninger, så vil vejene blive efterårsfejet igen i år.

Fejningen finder sted onsdag d. 24. november.

Så undlad så vidt muligt at parkere på vejen denne dag.

Gruskasserne er også på vej. De bliver – så vidt muligt – placeret på de sædvanlige gadehjørner. Men på grund af opgravningerne kan det være nødvendigt med lokale ændringer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vælgermøde den 27. oktober 2021 kl. 19 i Virumhallen

Byudvikling med omtanke og i social balance

De almene boligorganisationer, grundejerforeninger, Bygningskulturforeningen og borgerforeningen Vores Sorgenfri arrangerer vælgermøde om kommunens byudvikling.

Mødet afholdes onsdag den 27. oktober kl. 19 i Virumhallen. Alle er velkommen.

På mødet, hvor alle opstillede partier og lister er inviteret, vil temaerne være arkitekturpolitik, boligpolitik, byudvikling og borgermedindflydelse i byplanlægningen.

Vi ser frem til at få svar fra politikerne bl.a. om hvilke krav, der skal stilles til nybyggeri, bebyggelsesprocenter, hvordan de grønne omgivelser bevares, hvordan der sikres boliger til alle alders- og indkomstgrupper, hvordan lokalområdernes kulturmiljøer bevares, og hvordan borgernes reelle medindflydelse på byudviklingsprojekter kan styrkes.

Alle opfordres til at deltage i mødet og bidrage med spørgsmål til politikerne, så vi kan få et tydeligt billede af hvilke partier og lister, som vil bidrage til en balanceret byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Arrangører:

Boligselskabernes Samarbejdsudvalg (repræsenterer ca. 6000 familie-, ældre- og ungdomsboliger, med ca. 10.000 beboere)

Bygningskulturforeningen

Virum Grundejerforening

Furesøkvarterets grundejerforening

Borgerforeningen Vores Sorgenfri

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Furesøkvarterets Grundejerforening onsdag d. 8. september 2021 kl. 19 i Virum Hallerne, mødelokale 1,2,3.

Ifølge vedtægterne for grundejerforeningen skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Det var ikke muligt i 2020, og var det ej heller i marts 2021, på grund af Covid 19 restriktionerne.

Men nu er restriktionerne lempet, således at vi kan afholde generalforsamlingen. Dagsordenen kan ses på omstående side.

Bestyrelsens beretning om virksomheden i 2020 samt regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 blev lagt på foreningens hjemmeside i marts. Alle disse dokumenter er uændrede siden da. Dokumenterne ligger fortsat på foreningens hjemmeside (www.furesoekvarteret.dk), hvor de kan ses og downloades. Såfremt et eller flere af disse dokumenter ønskes fremsendt som mail, kan dette klares ved at man henvender sig til foreningens formand: formand@furesoekvarteret.dk Dokumenterne kan også fås udprintede hos formanden. Inden generalforsamlingen lægges et halvårsregnskab for perioden 1.1. – 30.6.2021 op på hjemmesiden.

Både regnskabet for 2020 og halvårsregnskabet for første halvår af 2021 viser god overensstemmelse med budgetterne. Foreningen kom således ud af 2020 med samlede indtægter på 281.881 kr. og udgifter på 263.184 kr., hvilket gav et overskud på 18.697 kr. Medlemstallet var i 2020 på 626 og nærmer sig samme niveau i 2021, hvilket giver en medlemsprocent på 78.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Furesøkvarterets Grundejerforening

Dagsorden for generalforsamlingen onsdag d. 8.9.2021 kl. 19 i Virum Hallerne, mødelokale 1,2,3.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.

Beretningen ligger på www.furesoekvarteret.dk eller kan fås udprintet hos formanden.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2020 og budget 2021.

Regnskab og budget findes på www.furesoekvarteret.dk eller kan fås udprintet hos formanden.

4.       Indkomne forslag.

          Der er ikke indkommet nogle forslag.

5.       Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen har fastholdt kontingentet på 450 kr. i forenings året 2021. Generalforsamlingen anmodes om at godkende denne beslutning.

6.       Valg til bestyrelse og af revisorer.

I henhold til lovene skal kassereren, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg i år. Alle har erklæret sig villige til genvalg. Se nedenfor:

  • Kasserer Merete Lydolph Larsen
  • Bestyrelsesmedlem Birgitte Møllgaard
  • Bestyrelsesmedlem Torkel Jeppesen
  • Suppleant Janne Stürup
  • Suppleant Susanne Hjernøe

Bestyrelsen har således sikret, at der er kandidater til alle bestyrelsespladserne og til posten som kasserer. Imidlertid er kassereren flyttet fra kvarteret i maj. Bestyrelsen vil derfor meget gerne høre fra eventuelle medlemmer, der er interesseret i at overtage kassererposten. Henvendelse til formanden Hans Kristensen på 4019 5985 eller formand@furesoekvarteret.dk

7.       Eventuelt.

Alle foreningens dokumenter – også referater af tidligere generalforsamlingerne – er tilgængelige på foreningens hjemmeside:

www.furesoekvarteret.dk

Ny vedligeholdelsesordning for mange private fællesveje er på vej

I 2019 opsagde kommunen de aftaler den havde indgået med en række private fællesveje om vedligeholdelsen af kørebanernes belægning. I Furesøkvarteret omfattede det ca. halvdelen af de private fællesveje. Dette skridt lå i forlængelse af ophøret af aftaler om vinterforanstaltninger og af aftaler om tømning af vejbrøndene for godt ti år siden. Furesøkvarterets Grundejerforening fik den gang organiseret vinterforanstaltninger og brøndtømning, som har fungeret godt og relativt billigt i kvarteret. Det skete stort set uden sværdslag. Men ophøret af vedligeholdelsen af kørebanerne førte derimod til et langt ”slagsmål” med kommunen om vejenes tilstand og kommunens svigtende vedligeholdelse, samt stor utilfredshed med opsigelsen.

Nu ser det ud til, at kommunen har fundet et Columbusæg for en stor del af de private fællesveje. Stort set alle de veje der har gennemkørende trafik vil – om alt går efter planen – blive opklassificeret til kommunale veje, hvor kommunen står for både den løbende vedligeholdelse af kørebanerne og for vinterforanstaltningerne. Det er umiddelbart godt nyt for alle der bor på en vej med gennemkørende trafik. I Furesøkvarteret gælder det for ca. to tredjedel af de private fællesveje. Den nye ordning er planlagt til ikrafttræden i 2. kvartal af 2023.

De grundejere der bor på en blind vej, en stikvej eller lignende, kan derimod ikke komme med i denne ordning. Der vil det fortsat være grundejerne selv, som skal klare vedligeholdelsen af kørebanen og vinterforanstaltningerne. Kommunen har dog intentioner om, at etablere en ordning, så grundejerne på disse veje kan ”købe” disse serviceydelser hos eller via kommunen. Modellen herfor foreligger endnu ikke.

Bestyrelsen i grundejerforeningen følger udviklingen med stor opmærksomhed og vil – når der foreligger yderligere detaljer om ny ordningen – informere medlemmerne herom på grundejerforeningens hjemmeside. Interesserede grundejere kan læse mere om de kommunale planer og se præcist hvilke veje der er planlagt opklassificeret – og hvilke der ikke kan blive det – ved at åbne nedenstående link:     

https://dagsordener.ltk.dk/vis?id=7b597eea-1b76-4c45-868e-e4d1cdf5a8ec

VEJENE FEJES OG VEJBRØNDENE TØMMES I UGE 16

Selvom det lige nu er koldt, så nærmer foråret sig. Og traditionen tro har grundejerforeningen derfor bestilt fejning af vejene i Furesøkvarteret mandag d. 19. og tirsdag d. 20. april 2021 hos vognmand Preben O. Nielsen. I dagene umiddelbart efter tømmes vejbrøndene i kvarteret onsdag d. 21. og torsdag d. 22. april af Norva24.

For at opnå et godt resultat opfordres grundejerne til at undgå kantstensparkering på fejedagene, og til at undlade parkering hen over vejbrøndene de dage, hvor de skal tømmes.

Da vi ikke regner med, at der bliver brug for at gruse fortove og indkørsler mere i denne sæson, vil gruskasserne på kvarterets gadehjørner blive indsamlet i de kommende uger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Furesøkvarterets Grundejerforening

Fornyelse af vandledninger i Furesøkvarteret

Nogle har måske lagt mærke til et stort blåt skilt på fortovet på Tværvej lige ved krydset med Søndervej. Der annonceres det, at vi får fornyet vandledningerne i Furesøkvarteret i løbet af 2021. Grundejerforeningen har fået lidt mere at vide om projektet. Informationen bringes her.

Arbejdet omfatter fornyelse af de eksisterende vandledninger ved ”cracking” af ledningerne. Det betyder, at man erstatter den gamle ledning med en ny ved, i samme proces, at fjerne den gamle og trække en ny på plads. Det bliver som udgangspunkt udført i fortovsarealet, og arbejdet vil i så begrænset omfang som muligt berører vejarealet.

Man kan læse endnu mere om projektet på: https://ltf.dk/nyheder/fald-vandtabet-skal-fastholdes-med-nye-vandledninger-virum
Arbejdet udføres af NCC.


I henhold til tidsplanen bliver arbejdet udført i følgende rækkefølge:
·  Tværvej

·  Kaningårdsvej

·  Helsingevej

·  Parcelvej nr. 72-81

·  Parsbergvej

·  Søndervej nr. 59-81

·  Furesøvej nr. 54-62

·  Dybensøvej

·  Niels Skriversvej

·  Furesølund

·  Furesøkrogen

Dette er den nuværende arbejdsplan. Der kan ske ændringer i rækkefølgen. Grundejerforeningen vil blive holdt opdateret om eventuelle større ændringer i arbejdsplanen. Arbejdet forventes færdigt i slutningen af 2021.

Jubilæumsbog i 2022 om Furesøkvarteret historie

Af formand Hans Kristensen

Grundejerforeningens bestyrelse har igangsat arbejdet med en jubilæumsbog. Baggrunden er den glædelige begivenhed, at grundejerforeningen i 2022 har eksisteret i 100 år. I hele den periode har foreningen været en aktiv part i kvarterets dramatiske udvikling og forandring. Den første store opgave bestod i at få begrænset den stærkt generende ulovlige jagt i det tyndt bebyggede område, senere fulgte dialog med kommunen om vejene, grundstørrelserne, bebyggelsesplaner mv. Senest har det igen været vedligeholdelsen af vejene, som har præget foreningens virke. Flere generationer har efterhånden nydt godt af kvarterets enestående omgivelser: Søen, skoven, mosen – og samtidigt nærheden til København.  Den (lokal)historiske viden vil vi fra bestyrelsens side gerne formidle til både alle nuværende, men også til kommende beboere i kvarteret.

Ved flere generalforsamlinger har vi haft foredrag om netop kvarterets historie. Senest var det lokalhistorikeren Niels-Kristian Petersen, som fortalte om kvarterets udvikling og om store og små begivenheder og personligheder igennem tiden. Bestyrelsen har spurgt ham, om han vil bidrage med denne beretning i jubilæumsbogen. Det ville han gerne. Der ud over har jeg – ikke som formand, men som uddannet sociolog – gennem en række interview ønsket at samle beboerhistorier sammen, med helt personlige beretninger om at bo og leve i kvarteret. På nuværende tidspunkt (marts 2021) har jeg aftaler om bidrag fra 8-10 gamle og nye beboere i kvarteret. Skulle der være nogle medlemmer, som har en ”god historie” om at bo og leve her, så vil jeg være meget interesseret i at blive kontaktet på telefon 4019 5985 eller på mail: hans.kristensen@webspeed.dk

Bogen skal udkomme i forbindelse med generalforsamlingen i marts 2022. Den forventes at blive på ca. 125 sider, og vil blive uddelt som gave til alle foreningens medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen 2022. Ikke-medlemmer vil kunne købe bogen. Budgettet for bogen er på 105.000 kr. i bruttoudgift. Heraf går de 95.000 kr. til layout og trykning, og de 10.000 kr. til billedindkøb, scanning og honorar til Niels-Kristian Petersen. Vi regner med at kunne få 25.000 kr. i fondsstøtte i 2021, og med et provenu fra salg af bogen på mindst 15.000 kr. i 2022. Så nettoudgiften reduceres til 65.000 kr.

Foreningen har en egenkapital på næsten 345.000 kr. ved starten af 2021, hvilket betyder, at der efter bestyrelsens mening er råd til at afholde denne udgift. Det efterlader foreningen med en egenkapital nogenlunde på størrelse med et års kontingentbetalinger, som er den ”buffer” bestyrelsen gerne vil have til ekstraordinært store udgifter til snerydning og saltning.

Bestyrelsen er blevet spurgt, om der ikke var/er andre og bedre måder vi kan bruge en del af overskuddet i foreningens egenkapital på. Svaret på det spørgsmål er, at det har vist sig overordentligt svært!

I mine godt 10 år som formand, har vi kunnet disponere over et overskud i størrelsesordenen mellem 50. og100.000 kr. – lidt varierende afhængigt af udgifterne til snerydning og saltning.

Vi har forsøgt os med at tilbyde supplerende gadebelysning, de steder i kvarteret, hvor der er meget langt mellem gadelygterne. Vi kunne finansiere 5 nye gadelygter og fandt frem til fem nødlidende steder i kvarteret. Men forudsætningen for, at lygterne kunne opstilles var, at de fire grundejere, der boede tættest på lygterne, alle gav grønt lys til opsættelsen. Det var der ingen af stederne enighed om. Så det initiativ døde.

Så prøvede vi at få lov at indrette en legeplads i Furesøparken. Det faldt på naboklager over planen og på kommunens modvilje.

Så prøvede vi at få lov at opstille motionsredskaber i et hjørne af æblehaven ved Kaningården. Det faldt på kommunens manglende godkendelse.

Og i et par omgange har vi været villige til at støtte beboerinitiativer til etableringen af vejbump. Heller ikke det er lykkedes. Enten faldt forslagene på kommunens manglende accept eller på politiets.

Det er med andre ord ikke så nemt, at ”gøre noget godt” for kvarteret for de budgetoverskud foreningen oparbejder efter nogle milde vintre. Men bestyrelsen synes, at en lokalhistorisk jubilæumsbog er et sådant godt initiativ, som passer meget godt med vort aktuelle budgetoverskud.

Det var – og er – bestyrelsens hensigt, at anmode generalforsamlingen om en accept af beslutningen om jubilæumsbogen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021. Det håber vi kan ske engang sidst på sommeren, når vi alle er vaccineret og når forsamlingsrestriktionerne er ophævet.

Generalforsamling og kontingentopkrævning 2021

Ifølge vedtægterne for Furesøkvarterets Grundejerforening skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. På grund af COVID-19 var det ikke muligt i 2020, og det er heller ikke muligt med en rettidig generalforsamling i år. 

Bestyrelsen håber, at generalforsamling for 2021 kan afholdes senere på året, og i starten af marts måned vil bestyrelsen omdele følgende materiale til information af alle grundejere:

·       Dagsorden for generalforsamling 2021

·       Bestyrelsens beretning for 2020

Regnskab for 2020 og budget for 2021 kan findes her på hjemmesiden

Kontingentopkrævning 2021

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet er uændret 450 kr. Kontingentet dækker udgifterne til fejning af vejene to gange (forår og efterår), tømning af vejbrøndene, snerydning og saltning/grusning på de private fællesveje, opsætning af gruskasser samt vedligeholdelse af foreningens hjertestarter.

Betalingsinformation vil også blive omdelt til alle grundejere i starten af marts måned.

Reparation med OB belægning

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt beboerne på Furesøvej (fra Højdevej til Malmmosevej), at vejen vil blive repareret med en OB belægning (løse sten i asfalt) inden overdragelsen af vedligeholdelsesforpligtigelsen til beboerne. Grundejerforeningen har bedt COWI forhåndsvurdere denne løsnings hensigtsmæssighed og holdbarhed, da foreningen har været i tvivl om det er en god løsning. COWI vurderer, at en OB belægning er en forsvarlig løsning, forudsat at skader som huller og krakeleringer repareres grundigt før OB belægningen påføres. På den baggrund vil grundejerforeningen ikke gøre yderligere på nuværende tidspunkt.

COWIs notat kan findes her: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2020/07/Notat-vedr.-planlagt-reparation-af-Furesøvej-Furesøkvarteret.pdf

Fornyet klage over vedligeholdelsesarbejderne på vejen i Furesøkvarteret

E-mail fremsendt 24/6-2020 til LTK og Sigurd Agersnap (formand for Teknik- og Miljøudvalget)

Til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed 

Furesøkvarterets Grundejerforening vil gerne gentage den tidligere fremsendte klage over den manglende kvalitet af de vedligeholdelses-arbejder der er udført på vejene i foreningens område. De fleste forhold nævnt i klagen af 30. marts 2020 er ikke blevet rettet op, som det fremgår af det opfølgende besigtigelsesnotat fra COWI af 11.6.2020 foreningen har ladet udarbejde. Dertil kommer den efterfølgende sjuskede udlægning af skærver – sine steder i meget store mængder – på visse af de tidligere reparationer. Skærverne blev udlagt medio april, og ligger der fortsat til fare for cyklisterne, og med en stor sandsynlighed for, at flere og flere skærver ender i vejbrøndene. De burde for længst være fejet (helt eller delvist)  sammen, som det fremgår af COWI notatet.  Grundejerforeningen bekostede en oprensning af samtlige vejbrønde i kvarteret d. 17. april, umiddelbart før disse skærver helt uvarslet blev udlagt på vejene. Oprensningen af vejbrøndene er en stor udgift for grundejerforeningen, som blandt andet afhænger af vægten af det oprensede materiale. De mange, mange skærver der nu er havnet i vejbrøndene bør fjernes for kommunens regning. Ved samme lejlighed bør kommunen sørge for, at vejbrøndene bliver opgrabet de steder hvor asfaltmateriale er hældt ud over dem. Også det er erfaringsmæssigt dyrt at få gjort, og må indgå i kommunens reparation af vejene før overdragelsen.  Bemærk også bemærkningen i COWI notatet om de livsfarlige vejriste på Furesøbakken, som omgående bør udskiftes.  Endelig er det foreningens opfattelse, at reparationerne som helhed bærer præg af tilfældighed, hvor nogle skader er repareret, mens andre tilsvarende skader ikke er det jvf. igen COWI notatets mange konkrete eksempler herpå. Det er stærkt utilfredsstillende, og bør udbedres af kommunen inden den endelige overdragelse. 

Med venlig hilsen 

Hans Kristensen
Formand for Furesøkvarterets Grundejerforening

Link til COWIs opdaterede rapport fra 11/6-2020: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2020/06/COWI-opfølgende-notat-vedr.-reparationer-af-veje-i-Furesøkvarteret-ver.3.0.pdf