Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 parcel ejeres interesser, bl.a. gennem snerydning og opstilling af gruskasser om vinteren og som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Varmeplan for Furesøkvarteret

Her er PowerPoints og video fra orienteringsmødet tirsdag d. 10. maj 2022

Ændret bekendtgørelse om standsning og parkering og ændring i Færdselsloven

For at gøre det mere sikkert at færdes til fods i kommunen, har Lyngby-Taarbæk Kommune revideret den lokale parkeringsbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen om standsning og parkering giver køretøjer (max 3.500 kg) mulighed for at standse eller parkere på fortovene i kommunen forudsat, at:

  • bilen max har 2 hjul og halvdelen af køretøjet (i køretøjets længderetning) placeret på fortov
  • fortovet friholdes til passage i minimum 1,2 meters bredde fra køretøjets bredeste punkt. Afstandskravet skal give gående og kørestolsbrugere mv. uhindret mulighed for at benytte fortovet.

Læs mere her.

Færdselsloven er ændret, og derfor er det ulovligt at standse og parkere helt eller delvist i skillerabatten i byområder fra d. 1. maj 2022. En skillerabat er det areal, der adskiller to forskellige færdselsarter fx en kørebane (med biler) adskilles fra en cykelsti (med cykler) eller et fortov (med fodgængere).

Møde den 10. maj kl. 19: Varmeplan for Furesøkvarteret

Furesøkvarterets Grundejerforening inviterer medlemmerne til et orienteringsmøde om varmeplan for Furesøkvarteret i
Virumhallernes Store Mødelokale, tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 19.

Da naturgassen udfases senest i 2030, skal de fleste husejere i Furesøkvarteret have en anden opvarmningsform, end den de har nu. Kommer der fjernvarme, eller skal vi finde individuelle løsninger?

På mødet gennemgår Klimakoordinator Jakob Jespersen fra Lyngby-Taarbæk Kommune kommunens varmeplan med særligt henblik på forholdene i Furesøkvarteret. Han suppleres af Mette Hammerstrøm og Charlotte Schøn Mejlshede fra Vestforbrændingen.

Konsulent Gert Halldén fra GH-Energi og Rådgivning vil gennemgå de mulige individuelle alternativer: varmepumper, el-varme, træpillefyr. Hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige opvarmningsformer, og hvad er anskaffelsesprisen og driftsomkostningerne?

På mødet vil der blive lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til alle oplægsholderne.  

Reprise jubilæumsarrangement

Interessen for deltagelse i 100-års jubilæet har været overvældende. Og de 85 pladser i Store Mødelokale i Virumhallerne blev hurtigt besat. Grundejerforeningens bestyrelse har derfor besluttet at lave en ”reprise” med næsten samme program. Se invitation nedenfor.

Så kom og vær med til at fejre jubilæet og mød forfatterne til jubilæumsbogen. Desuden vil det være en god anledning til at dele historier om vores kvarter med hinanden.

Reprise jubilæumsarrangement

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19:00
Virumhallerne, Store Mødelokale.

Program

Festtale og præsentation af jubilæumsbogen: ”Furesøkvarteret gennem hundrede år”, ved formand Hans Kristensen og lokalhistoriker Niels-Kristian Petersen

Natmad med øl og vin

Af hensyn til bestillingen af natmad skal de medlemmer, der ønsker at deltage i reprise jubilæumsarrangementet, tilmelde sig senest den 20. marts til foreningens sekretær Birgitte Møllgaard på mail til: sekretaer@furesoekvarteret.dk eller på telefon: 2983 5455. Oplys din adresse og antal deltagere.

Da der er et begrænset antal pladser i Virumhallens Store Mødelokale, så vil deltagelse i reprise jubilæumsarrangementet ske efter ”først til mølle” princippet. Er du for sent ude, får du besked.

Jubilæum, tilmelding er afsluttet

Tilslutning til jubilæumsarrangementet har været overvældende. Vores mødelokale ”Det store mødelokale” i Virumhallerne kan rumme 85 gæster til spisning, og alle pladser er nu besat.
Så vi må desværre melde alt ”udsolgt” til jubilæumsarrangementet den 22. marts kl. 20.
Vi er i gang med at besvare alle tilmeldinger skriftligt, så ingen må gå forgæves.

Generalforsamling og jubilæum

Furesøkvarterets Grundejerforening fylder 100 år og det skal fejres.

Så i forlængelse af årets generalforsamling vil vi markere jubilæet med et festligt arrangement.

I anledning af jubilæet udgives bogen: ”Furesøkvarteret gennem hundrede år”. Forfatterne er foreningens formand Hans Kristensen og lokalhistoriker Niels-Kristian Petersen. Foruden en historisk gennemgang af Furesøkvarterets udvikling indeholder bogen en række personlige beretninger om oplevelsen af at bo og leve i kvarteret. Bogen vil blive omdelt sammen med indkaldelse til generalforsamling/invitation til jubilæumsarrangement i starten af marts måned til foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen afholdes: tirsdag den 22. marts kl. 19 i
Store Mødelokale i Virumhallerne
og jubilæumsarrangementet samme dag og sted kl. 20.

Jubilæumsarrangementet omfatter en præsentation af jubilæumsbogen, musikalsk underholdning ved Jørgen Olsen (Brdr. Olsen) og en bid brød med øl/vin.

NB! Deltagelse i jubilæumsarrangementet kræver tilmelding.
Tilmelding starter den 5. marts og slutter den 15. marts.

Tilmelding sker til sekretær i bestyrelsen, Birgitte Møllgaard, på mail: sekretaer@furesoekvarteret.dk eller på tlf. 29835455. Husk oplysninger om adresse og antal deltagere. Deltagelse sker efter ”først til mølle” princippet.

Fejning af veje og opsætning af gruskasser

Selvom nogle af vejene i Furesøkvarteret er noget utilgængelige på grund af arbejdet med vandledninger, så vil vejene blive efterårsfejet igen i år.

Fejningen finder sted onsdag d. 24. november.

Så undlad så vidt muligt at parkere på vejen denne dag.

Gruskasserne er også på vej. De bliver – så vidt muligt – placeret på de sædvanlige gadehjørner. Men på grund af opgravningerne kan det være nødvendigt med lokale ændringer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vælgermøde den 27. oktober 2021 kl. 19 i Virumhallen

Byudvikling med omtanke og i social balance

De almene boligorganisationer, grundejerforeninger, Bygningskulturforeningen og borgerforeningen Vores Sorgenfri arrangerer vælgermøde om kommunens byudvikling.

Mødet afholdes onsdag den 27. oktober kl. 19 i Virumhallen. Alle er velkommen.

På mødet, hvor alle opstillede partier og lister er inviteret, vil temaerne være arkitekturpolitik, boligpolitik, byudvikling og borgermedindflydelse i byplanlægningen.

Vi ser frem til at få svar fra politikerne bl.a. om hvilke krav, der skal stilles til nybyggeri, bebyggelsesprocenter, hvordan de grønne omgivelser bevares, hvordan der sikres boliger til alle alders- og indkomstgrupper, hvordan lokalområdernes kulturmiljøer bevares, og hvordan borgernes reelle medindflydelse på byudviklingsprojekter kan styrkes.

Alle opfordres til at deltage i mødet og bidrage med spørgsmål til politikerne, så vi kan få et tydeligt billede af hvilke partier og lister, som vil bidrage til en balanceret byudvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Arrangører:

Boligselskabernes Samarbejdsudvalg (repræsenterer ca. 6000 familie-, ældre- og ungdomsboliger, med ca. 10.000 beboere)

Bygningskulturforeningen

Virum Grundejerforening

Furesøkvarterets grundejerforening

Borgerforeningen Vores Sorgenfri

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Furesøkvarterets Grundejerforening onsdag d. 8. september 2021 kl. 19 i Virum Hallerne, mødelokale 1,2,3.

Ifølge vedtægterne for grundejerforeningen skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Det var ikke muligt i 2020, og var det ej heller i marts 2021, på grund af Covid 19 restriktionerne.

Men nu er restriktionerne lempet, således at vi kan afholde generalforsamlingen. Dagsordenen kan ses på omstående side.

Bestyrelsens beretning om virksomheden i 2020 samt regnskabet for 2020 og budgettet for 2021 blev lagt på foreningens hjemmeside i marts. Alle disse dokumenter er uændrede siden da. Dokumenterne ligger fortsat på foreningens hjemmeside (www.furesoekvarteret.dk), hvor de kan ses og downloades. Såfremt et eller flere af disse dokumenter ønskes fremsendt som mail, kan dette klares ved at man henvender sig til foreningens formand: formand@furesoekvarteret.dk Dokumenterne kan også fås udprintede hos formanden. Inden generalforsamlingen lægges et halvårsregnskab for perioden 1.1. – 30.6.2021 op på hjemmesiden.

Både regnskabet for 2020 og halvårsregnskabet for første halvår af 2021 viser god overensstemmelse med budgetterne. Foreningen kom således ud af 2020 med samlede indtægter på 281.881 kr. og udgifter på 263.184 kr., hvilket gav et overskud på 18.697 kr. Medlemstallet var i 2020 på 626 og nærmer sig samme niveau i 2021, hvilket giver en medlemsprocent på 78.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Furesøkvarterets Grundejerforening

Dagsorden for generalforsamlingen onsdag d. 8.9.2021 kl. 19 i Virum Hallerne, mødelokale 1,2,3.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.

Beretningen ligger på www.furesoekvarteret.dk eller kan fås udprintet hos formanden.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2020 og budget 2021.

Regnskab og budget findes på www.furesoekvarteret.dk eller kan fås udprintet hos formanden.

4.       Indkomne forslag.

          Der er ikke indkommet nogle forslag.

5.       Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen har fastholdt kontingentet på 450 kr. i forenings året 2021. Generalforsamlingen anmodes om at godkende denne beslutning.

6.       Valg til bestyrelse og af revisorer.

I henhold til lovene skal kassereren, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg i år. Alle har erklæret sig villige til genvalg. Se nedenfor:

  • Kasserer Merete Lydolph Larsen
  • Bestyrelsesmedlem Birgitte Møllgaard
  • Bestyrelsesmedlem Torkel Jeppesen
  • Suppleant Janne Stürup
  • Suppleant Susanne Hjernøe

Bestyrelsen har således sikret, at der er kandidater til alle bestyrelsespladserne og til posten som kasserer. Imidlertid er kassereren flyttet fra kvarteret i maj. Bestyrelsen vil derfor meget gerne høre fra eventuelle medlemmer, der er interesseret i at overtage kassererposten. Henvendelse til formanden Hans Kristensen på 4019 5985 eller formand@furesoekvarteret.dk

7.       Eventuelt.

Alle foreningens dokumenter – også referater af tidligere generalforsamlingerne – er tilgængelige på foreningens hjemmeside:

www.furesoekvarteret.dk

Ny vedligeholdelsesordning for mange private fællesveje er på vej

I 2019 opsagde kommunen de aftaler den havde indgået med en række private fællesveje om vedligeholdelsen af kørebanernes belægning. I Furesøkvarteret omfattede det ca. halvdelen af de private fællesveje. Dette skridt lå i forlængelse af ophøret af aftaler om vinterforanstaltninger og af aftaler om tømning af vejbrøndene for godt ti år siden. Furesøkvarterets Grundejerforening fik den gang organiseret vinterforanstaltninger og brøndtømning, som har fungeret godt og relativt billigt i kvarteret. Det skete stort set uden sværdslag. Men ophøret af vedligeholdelsen af kørebanerne førte derimod til et langt ”slagsmål” med kommunen om vejenes tilstand og kommunens svigtende vedligeholdelse, samt stor utilfredshed med opsigelsen.

Nu ser det ud til, at kommunen har fundet et Columbusæg for en stor del af de private fællesveje. Stort set alle de veje der har gennemkørende trafik vil – om alt går efter planen – blive opklassificeret til kommunale veje, hvor kommunen står for både den løbende vedligeholdelse af kørebanerne og for vinterforanstaltningerne. Det er umiddelbart godt nyt for alle der bor på en vej med gennemkørende trafik. I Furesøkvarteret gælder det for ca. to tredjedel af de private fællesveje. Den nye ordning er planlagt til ikrafttræden i 2. kvartal af 2023.

De grundejere der bor på en blind vej, en stikvej eller lignende, kan derimod ikke komme med i denne ordning. Der vil det fortsat være grundejerne selv, som skal klare vedligeholdelsen af kørebanen og vinterforanstaltningerne. Kommunen har dog intentioner om, at etablere en ordning, så grundejerne på disse veje kan ”købe” disse serviceydelser hos eller via kommunen. Modellen herfor foreligger endnu ikke.

Bestyrelsen i grundejerforeningen følger udviklingen med stor opmærksomhed og vil – når der foreligger yderligere detaljer om ny ordningen – informere medlemmerne herom på grundejerforeningens hjemmeside. Interesserede grundejere kan læse mere om de kommunale planer og se præcist hvilke veje der er planlagt opklassificeret – og hvilke der ikke kan blive det – ved at åbne nedenstående link:     

https://dagsordener.ltk.dk/vis?id=7b597eea-1b76-4c45-868e-e4d1cdf5a8ec