Brev til borgmester Sofia Osmani ang.:
Fældning af vejtræer på Furesøvej

På det nordlige stykke af Furesøvej fra Højdevej til Kaningårdsparken har der i mere end 50 år været en allé-beplantning med overvejende birketræer på begge sider af vejen. Denne beplantning har været helt enestående i Furesøkvarteret, og har skabt et meget stemningsfuldt og karakteristisk vej-rum.

Til stor overraskelse og forfærdelse for beboerne på vejen blev alle vejtræerne på nær 3 fældet onsdag d. 29. november af et privat gartnerfirma, som kommunen havde givet denne opgave. Hverken grundejerne langs Furesøvej eller Furesøkvarterets Grundejerforening var blevet varslet om fældningen. Flere grundejere henvendte sig forgæves i løbet af dagen til forskellige personer i forvaltningen for at få standset denne brutale fældning af sunde og raske træer. Det lykkedes ikke. Grundejerne fik som begrundelse for fældningen, at træerne var syge (passer ikke, nogle få var, de fleste var ikke) og at træerne var til fare for biltrafikken (passer ikke, de stod på fortovene).

Grundejerforeningen blev orienteret om sagen nævnte onsdag om aftenen, efter at skaden var sket. Efter siden da at have modtaget talrige e-mails og telefonopringninger om sagen fra stærkt berørte grundejere med ønske om, at grundejerforeningen ”gør noget ved sagen”, retter bestyrelsen hermed en henvendelse direkte til dig som vores borgmester.

I de to lokalplaner, der omfatter henholdsvis Furesøkvarteret (232) og Furesøkysten (195), siges det flere gange, at det er et afgørende træk, at kvarterets grønne karakter og karakteristiske og karaktergivende træer og beplantninger bevares. Denne intention harmonerer meget dårligt med fældningen af den smukke allé beplantning på Furesøvej.

Det springer også i øjnene, at fældningen af stort set alle vejtræerne på en gang slet ikke svarer til den træstrategi for kommunen, som du gav udtryk for på Borgerdialog møderne med diverse grundejerforeninger i efteråret 2023. På side 7 i referatet er du citeret for følgende: ”Der ligger en plan, således at man får udskiftet træer, efterhånden som de trænger, og under hensyntagen til, at der ikke pludselig skal fjernes mange træer på en gang på et mindre område. Det er måden man vedligeholder træbalancen”.

Nogle ældre grundejere har oplyst bestyrelsen om, at der for 20-25 år siden blev lavet en plan (eller aftale) mellem kommunen og grundejerforeningen om vedligeholdelsen af den karakteristiske allé beplantning på Furesøvejs nordlige del med birketræer. I henhold til denne plan skulle grundejerne langs Furesøvej selv stå for vedligeholdelse af beplantningen. Hverken kommunen som vejmyndighed eller grundejerforeningen har påtalt de afvigelser fra planen som er forekommet – i de fleste tilfælde i form af udskiftning af syge eller gamle træer med andre træsorter (japansk kirsebær og røn). Efter at vejen pr. 1. april 2023 gik fra at være en privat fællesvej til at være en kommunal vej, kunne man have ønsket eller måske endog forventet, at en retablering af allé beplantningen, i henhold til den gamle plan, kunne komme på tale. At fjerne hele beplantningen er derimod helt i strid med både gamle og nye planer.   

Udover det æstetiske savn medfører fældningen, at fortovene nu i endnu højere grad end det før var tilfældet, kan blive benyttet som vigebane af bilister, der nu kan køre stærkt og ikke afpasser hastigheden efter forholdene. Øget hastighed er både til fare for fodgængere og cyklister, og er i hvert fald i strid med kommunens intentioner om at øge trafiksikkerheden på veje og stier.

På denne baggrund anmoder grundejerforeningen om, at hvilken plan der er for retablering af allé beplantningen på Furesøvejs nordlige del med så store træer, at de er robuste overfor tilfældigt hærværk, og således at det enestående, smukke vej rum genskabes.

Nærværende brev lægges op på Furesøkvarterets Grundejerforenings hjemmeside, hvor vi også vil gengive dit (og i givet fald også forvaltningens) svar, således at beboerne i Furesøkvarteret bliver orienteret i denne sag, der berører mange af os dybt.

Med venlig hilsen

Hans Kristensen Formand for Furesøkvarterets Grundejerforening   

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Der er lukket for kommentarer.