Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 grundejeres interesser og fungerer som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Referat fra dialogmøde med borgmesteren

Hermed til information: Referat fra dialogmøde med borgmesteren den 10. oktober 2022. Referatet omfatter alle de emner som har været diskuteret på dialogmøder med grundejerforeninger, vejlaug mm på tværs af kommunen

Vejene i Furesøkvarteret fejes mandag den 28. november

Så undlad så vidt muligt kantstensparkering den dag.

Grus kasserne til grusning af eget fortov bliver opstillet meget snart.

Med venlig hilsen

bestyrelsen


Fjernvarme i Furesøkvarteret

Lyngby-Taarbæk kommune vedtog d. 6. oktober 2022 en varmeplan, som bl.a. omfatter fjernvarme i Furesøkvarteret. Varmeplanen har 2 etaper. Den første strækker sig fra 2023 til 2027. Den anden fra 2026 til 2030. Furesøkvarteret er først med i anden etape. Det er Vestforbrændingen, der både skal stå for udrulningen af fjernvarmenettet og siden for forsyningen med fjernvarme.

Den detaljerede tidsplan for udrulningen og dermed grundejernes tilslutningsmulighed bliver lige nu planlagt af Vestforbrændingen for de områder, der indgår i første etape. Den tilsvarende tidsplan for anden etape, og dermed for Furesøkvarteret, kommer i 2025/26. 

Grundejerforeningen har kontaktet Vestforbrændingen for at høre, om det er helt sikkert, at der kommer fjernvarme i Furesøkvarteret, og om udrulningen vil være påvirket af, at flere grundejere i kvarteret måske vælger at installere en varmepumpe inden fjernvarmen når frem.

Vestforbrændingen bekræfter, at der kommer fjernvarme til kvarteret i anden etape, og siger, at det ikke umiddelbart vil have nogen indflydelse på udrulningen om der i mellemtiden er kommet flere individuelle varmepumper i kvarteret. For de husejere, der har et gammelt gasfyr, som ”giver op” mens de venter på fjernvarmen, vil Vestforbrændingen etablere en ordning, så man kan låne/leje et nyere gasfyr i ventetiden.

Vestforbrændingens planer, priser osv. kan ses på: www.vestfor.dk/fjernvarme/

Dialogmøde i Virumhallerne med borgmesteren

Mandag den 10. oktober havde borgmesteren inviteret til dialogmøde med alle grundejerforeninger mm i Virum og Sorgenfri området. Mødet var velbesøgt, og borgmesterkontoret vil udsende referat fra mødet, som også vil blive lagt her på hjemmesiden.

Så her blot en kort tilbagemelding vedr. to væsentlige emner:

  1. Opklassificering af private fællesveje
    Ordningen vil blive udrullet som planlagt 1. april 2023.
    Veje som ikke er omfattet af ordningen vil blive tilbudt en abonnentsordning omfattende vinterbekæmpelse og tømning af brønde
  2. Fjernvarme og alternative varmekilder
    Kommunalbestyrelsen har nu godkendt fjernvarmeplanen 2023-2030, som også tidligere er blevet præsenteret på et møde i grundejerforeningen. Så nu er det op til Vestforbrændingen at udarbejde en detaljeret plan for i første omgang Stage 1: 2023-2026. Furesøkvarteret er fortsat placeret i Stage 2: 2027-2030

Varmeplan for Furesøkvarteret

Her er PowerPoints og video fra orienteringsmødet tirsdag d. 10. maj 2022

Ændret bekendtgørelse om standsning og parkering og ændring i Færdselsloven

For at gøre det mere sikkert at færdes til fods i kommunen, har Lyngby-Taarbæk Kommune revideret den lokale parkeringsbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen om standsning og parkering giver køretøjer (max 3.500 kg) mulighed for at standse eller parkere på fortovene i kommunen forudsat, at:

  • bilen max har 2 hjul og halvdelen af køretøjet (i køretøjets længderetning) placeret på fortov
  • fortovet friholdes til passage i minimum 1,2 meters bredde fra køretøjets bredeste punkt. Afstandskravet skal give gående og kørestolsbrugere mv. uhindret mulighed for at benytte fortovet.

Læs mere her.

Færdselsloven er ændret, og derfor er det ulovligt at standse og parkere helt eller delvist i skillerabatten i byområder fra d. 1. maj 2022. En skillerabat er det areal, der adskiller to forskellige færdselsarter fx en kørebane (med biler) adskilles fra en cykelsti (med cykler) eller et fortov (med fodgængere).

Møde den 10. maj kl. 19: Varmeplan for Furesøkvarteret

Furesøkvarterets Grundejerforening inviterer medlemmerne til et orienteringsmøde om varmeplan for Furesøkvarteret i
Virumhallernes Store Mødelokale, tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 19.

Da naturgassen udfases senest i 2030, skal de fleste husejere i Furesøkvarteret have en anden opvarmningsform, end den de har nu. Kommer der fjernvarme, eller skal vi finde individuelle løsninger?

På mødet gennemgår Klimakoordinator Jakob Jespersen fra Lyngby-Taarbæk Kommune kommunens varmeplan med særligt henblik på forholdene i Furesøkvarteret. Han suppleres af Mette Hammerstrøm og Charlotte Schøn Mejlshede fra Vestforbrændingen.

Konsulent Gert Halldén fra GH-Energi og Rådgivning vil gennemgå de mulige individuelle alternativer: varmepumper, el-varme, træpillefyr. Hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige opvarmningsformer, og hvad er anskaffelsesprisen og driftsomkostningerne?

På mødet vil der blive lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til alle oplægsholderne.  

Reprise jubilæumsarrangement

Interessen for deltagelse i 100-års jubilæet har været overvældende. Og de 85 pladser i Store Mødelokale i Virumhallerne blev hurtigt besat. Grundejerforeningens bestyrelse har derfor besluttet at lave en ”reprise” med næsten samme program. Se invitation nedenfor.

Så kom og vær med til at fejre jubilæet og mød forfatterne til jubilæumsbogen. Desuden vil det være en god anledning til at dele historier om vores kvarter med hinanden.

Reprise jubilæumsarrangement

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19:00
Virumhallerne, Store Mødelokale.

Program

Festtale og præsentation af jubilæumsbogen: ”Furesøkvarteret gennem hundrede år”, ved formand Hans Kristensen og lokalhistoriker Niels-Kristian Petersen

Natmad med øl og vin

Af hensyn til bestillingen af natmad skal de medlemmer, der ønsker at deltage i reprise jubilæumsarrangementet, tilmelde sig senest den 20. marts til foreningens sekretær Birgitte Møllgaard på mail til: sekretaer@furesoekvarteret.dk eller på telefon: 2983 5455. Oplys din adresse og antal deltagere.

Da der er et begrænset antal pladser i Virumhallens Store Mødelokale, så vil deltagelse i reprise jubilæumsarrangementet ske efter ”først til mølle” princippet. Er du for sent ude, får du besked.

Jubilæum, tilmelding er afsluttet

Tilslutning til jubilæumsarrangementet har været overvældende. Vores mødelokale ”Det store mødelokale” i Virumhallerne kan rumme 85 gæster til spisning, og alle pladser er nu besat.
Så vi må desværre melde alt ”udsolgt” til jubilæumsarrangementet den 22. marts kl. 20.
Vi er i gang med at besvare alle tilmeldinger skriftligt, så ingen må gå forgæves.

Generalforsamling og jubilæum

Furesøkvarterets Grundejerforening fylder 100 år og det skal fejres.

Så i forlængelse af årets generalforsamling vil vi markere jubilæet med et festligt arrangement.

I anledning af jubilæet udgives bogen: ”Furesøkvarteret gennem hundrede år”. Forfatterne er foreningens formand Hans Kristensen og lokalhistoriker Niels-Kristian Petersen. Foruden en historisk gennemgang af Furesøkvarterets udvikling indeholder bogen en række personlige beretninger om oplevelsen af at bo og leve i kvarteret. Bogen vil blive omdelt sammen med indkaldelse til generalforsamling/invitation til jubilæumsarrangement i starten af marts måned til foreningens medlemmer.

Generalforsamlingen afholdes: tirsdag den 22. marts kl. 19 i
Store Mødelokale i Virumhallerne
og jubilæumsarrangementet samme dag og sted kl. 20.

Jubilæumsarrangementet omfatter en præsentation af jubilæumsbogen, musikalsk underholdning ved Jørgen Olsen (Brdr. Olsen) og en bid brød med øl/vin.

NB! Deltagelse i jubilæumsarrangementet kræver tilmelding.
Tilmelding starter den 5. marts og slutter den 15. marts.

Tilmelding sker til sekretær i bestyrelsen, Birgitte Møllgaard, på mail: sekretaer@furesoekvarteret.dk eller på tlf. 29835455. Husk oplysninger om adresse og antal deltagere. Deltagelse sker efter ”først til mølle” princippet.