Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 parcel ejeres interesser, bl.a. gennem snerydning og opstilling af gruskasser om vinteren og som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

VEJENE FEJES OG VEJBRØNDENE TØMMES I UGE 16

Selvom det lige nu er koldt, så nærmer foråret sig. Og traditionen tro har grundejerforeningen derfor bestilt fejning af vejene i Furesøkvarteret mandag d. 19. og tirsdag d. 20. april 2021 hos vognmand Preben O. Nielsen. I dagene umiddelbart efter tømmes vejbrøndene i kvarteret onsdag d. 21. og torsdag d. 22. april af Norva24.

For at opnå et godt resultat opfordres grundejerne til at undgå kantstensparkering på fejedagene, og til at undlade parkering hen over vejbrøndene de dage, hvor de skal tømmes.

Da vi ikke regner med, at der bliver brug for at gruse fortove og indkørsler mere i denne sæson, vil gruskasserne på kvarterets gadehjørner blive indsamlet i de kommende uger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Furesøkvarterets Grundejerforening

Fornyelse af vandledninger i Furesøkvarteret

Nogle har måske lagt mærke til et stort blåt skilt på fortovet på Tværvej lige ved krydset med Søndervej. Der annonceres det, at vi får fornyet vandledningerne i Furesøkvarteret i løbet af 2021. Grundejerforeningen har fået lidt mere at vide om projektet. Informationen bringes her.

Arbejdet omfatter fornyelse af de eksisterende vandledninger ved ”cracking” af ledningerne. Det betyder, at man erstatter den gamle ledning med en ny ved, i samme proces, at fjerne den gamle og trække en ny på plads. Det bliver som udgangspunkt udført i fortovsarealet, og arbejdet vil i så begrænset omfang som muligt berører vejarealet.

Man kan læse endnu mere om projektet på: https://ltf.dk/nyheder/fald-vandtabet-skal-fastholdes-med-nye-vandledninger-virum
Arbejdet udføres af NCC.


I henhold til tidsplanen bliver arbejdet udført i følgende rækkefølge:
·  Tværvej

·  Kaningårdsvej

·  Helsingevej

·  Parcelvej nr. 72-81

·  Parsbergvej

·  Søndervej nr. 59-81

·  Furesøvej nr. 54-62

·  Dybensøvej

·  Niels Skriversvej

·  Furesølund

·  Furesøkrogen

Dette er den nuværende arbejdsplan. Der kan ske ændringer i rækkefølgen. Grundejerforeningen vil blive holdt opdateret om eventuelle større ændringer i arbejdsplanen. Arbejdet forventes færdigt i slutningen af 2021.

Jubilæumsbog i 2022 om Furesøkvarteret historie

Af formand Hans Kristensen

Grundejerforeningens bestyrelse har igangsat arbejdet med en jubilæumsbog. Baggrunden er den glædelige begivenhed, at grundejerforeningen i 2022 har eksisteret i 100 år. I hele den periode har foreningen været en aktiv part i kvarterets dramatiske udvikling og forandring. Den første store opgave bestod i at få begrænset den stærkt generende ulovlige jagt i det tyndt bebyggede område, senere fulgte dialog med kommunen om vejene, grundstørrelserne, bebyggelsesplaner mv. Senest har det igen været vedligeholdelsen af vejene, som har præget foreningens virke. Flere generationer har efterhånden nydt godt af kvarterets enestående omgivelser: Søen, skoven, mosen – og samtidigt nærheden til København.  Den (lokal)historiske viden vil vi fra bestyrelsens side gerne formidle til både alle nuværende, men også til kommende beboere i kvarteret.

Ved flere generalforsamlinger har vi haft foredrag om netop kvarterets historie. Senest var det lokalhistorikeren Niels-Kristian Petersen, som fortalte om kvarterets udvikling og om store og små begivenheder og personligheder igennem tiden. Bestyrelsen har spurgt ham, om han vil bidrage med denne beretning i jubilæumsbogen. Det ville han gerne. Der ud over har jeg – ikke som formand, men som uddannet sociolog – gennem en række interview ønsket at samle beboerhistorier sammen, med helt personlige beretninger om at bo og leve i kvarteret. På nuværende tidspunkt (marts 2021) har jeg aftaler om bidrag fra 8-10 gamle og nye beboere i kvarteret. Skulle der være nogle medlemmer, som har en ”god historie” om at bo og leve her, så vil jeg være meget interesseret i at blive kontaktet på telefon 4019 5985 eller på mail: hans.kristensen@webspeed.dk

Bogen skal udkomme i forbindelse med generalforsamlingen i marts 2022. Den forventes at blive på ca. 125 sider, og vil blive uddelt som gave til alle foreningens medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen 2022. Ikke-medlemmer vil kunne købe bogen. Budgettet for bogen er på 105.000 kr. i bruttoudgift. Heraf går de 95.000 kr. til layout og trykning, og de 10.000 kr. til billedindkøb, scanning og honorar til Niels-Kristian Petersen. Vi regner med at kunne få 25.000 kr. i fondsstøtte i 2021, og med et provenu fra salg af bogen på mindst 15.000 kr. i 2022. Så nettoudgiften reduceres til 65.000 kr.

Foreningen har en egenkapital på næsten 345.000 kr. ved starten af 2021, hvilket betyder, at der efter bestyrelsens mening er råd til at afholde denne udgift. Det efterlader foreningen med en egenkapital nogenlunde på størrelse med et års kontingentbetalinger, som er den ”buffer” bestyrelsen gerne vil have til ekstraordinært store udgifter til snerydning og saltning.

Bestyrelsen er blevet spurgt, om der ikke var/er andre og bedre måder vi kan bruge en del af overskuddet i foreningens egenkapital på. Svaret på det spørgsmål er, at det har vist sig overordentligt svært!

I mine godt 10 år som formand, har vi kunnet disponere over et overskud i størrelsesordenen mellem 50. og100.000 kr. – lidt varierende afhængigt af udgifterne til snerydning og saltning.

Vi har forsøgt os med at tilbyde supplerende gadebelysning, de steder i kvarteret, hvor der er meget langt mellem gadelygterne. Vi kunne finansiere 5 nye gadelygter og fandt frem til fem nødlidende steder i kvarteret. Men forudsætningen for, at lygterne kunne opstilles var, at de fire grundejere, der boede tættest på lygterne, alle gav grønt lys til opsættelsen. Det var der ingen af stederne enighed om. Så det initiativ døde.

Så prøvede vi at få lov at indrette en legeplads i Furesøparken. Det faldt på naboklager over planen og på kommunens modvilje.

Så prøvede vi at få lov at opstille motionsredskaber i et hjørne af æblehaven ved Kaningården. Det faldt på kommunens manglende godkendelse.

Og i et par omgange har vi været villige til at støtte beboerinitiativer til etableringen af vejbump. Heller ikke det er lykkedes. Enten faldt forslagene på kommunens manglende accept eller på politiets.

Det er med andre ord ikke så nemt, at ”gøre noget godt” for kvarteret for de budgetoverskud foreningen oparbejder efter nogle milde vintre. Men bestyrelsen synes, at en lokalhistorisk jubilæumsbog er et sådant godt initiativ, som passer meget godt med vort aktuelle budgetoverskud.

Det var – og er – bestyrelsens hensigt, at anmode generalforsamlingen om en accept af beslutningen om jubilæumsbogen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021. Det håber vi kan ske engang sidst på sommeren, når vi alle er vaccineret og når forsamlingsrestriktionerne er ophævet.

Generalforsamling og kontingentopkrævning 2021

Ifølge vedtægterne for Furesøkvarterets Grundejerforening skal der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. På grund af COVID-19 var det ikke muligt i 2020, og det er heller ikke muligt med en rettidig generalforsamling i år. 

Bestyrelsen håber, at generalforsamling for 2021 kan afholdes senere på året, og i starten af marts måned vil bestyrelsen omdele følgende materiale til information af alle grundejere:

·       Dagsorden for generalforsamling 2021

·       Bestyrelsens beretning for 2020

Regnskab for 2020 og budget for 2021 kan findes her på hjemmesiden

Kontingentopkrævning 2021

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet er uændret 450 kr. Kontingentet dækker udgifterne til fejning af vejene to gange (forår og efterår), tømning af vejbrøndene, snerydning og saltning/grusning på de private fællesveje, opsætning af gruskasser samt vedligeholdelse af foreningens hjertestarter.

Betalingsinformation vil også blive omdelt til alle grundejere i starten af marts måned.

Reparation med OB belægning

Lyngby-Taarbæk Kommune har meddelt beboerne på Furesøvej (fra Højdevej til Malmmosevej), at vejen vil blive repareret med en OB belægning (løse sten i asfalt) inden overdragelsen af vedligeholdelsesforpligtigelsen til beboerne. Grundejerforeningen har bedt COWI forhåndsvurdere denne løsnings hensigtsmæssighed og holdbarhed, da foreningen har været i tvivl om det er en god løsning. COWI vurderer, at en OB belægning er en forsvarlig løsning, forudsat at skader som huller og krakeleringer repareres grundigt før OB belægningen påføres. På den baggrund vil grundejerforeningen ikke gøre yderligere på nuværende tidspunkt.

COWIs notat kan findes her: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2020/07/Notat-vedr.-planlagt-reparation-af-Furesøvej-Furesøkvarteret.pdf

Fornyet klage over vedligeholdelsesarbejderne på vejen i Furesøkvarteret

E-mail fremsendt 24/6-2020 til LTK og Sigurd Agersnap (formand for Teknik- og Miljøudvalget)

Til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed 

Furesøkvarterets Grundejerforening vil gerne gentage den tidligere fremsendte klage over den manglende kvalitet af de vedligeholdelses-arbejder der er udført på vejene i foreningens område. De fleste forhold nævnt i klagen af 30. marts 2020 er ikke blevet rettet op, som det fremgår af det opfølgende besigtigelsesnotat fra COWI af 11.6.2020 foreningen har ladet udarbejde. Dertil kommer den efterfølgende sjuskede udlægning af skærver – sine steder i meget store mængder – på visse af de tidligere reparationer. Skærverne blev udlagt medio april, og ligger der fortsat til fare for cyklisterne, og med en stor sandsynlighed for, at flere og flere skærver ender i vejbrøndene. De burde for længst være fejet (helt eller delvist)  sammen, som det fremgår af COWI notatet.  Grundejerforeningen bekostede en oprensning af samtlige vejbrønde i kvarteret d. 17. april, umiddelbart før disse skærver helt uvarslet blev udlagt på vejene. Oprensningen af vejbrøndene er en stor udgift for grundejerforeningen, som blandt andet afhænger af vægten af det oprensede materiale. De mange, mange skærver der nu er havnet i vejbrøndene bør fjernes for kommunens regning. Ved samme lejlighed bør kommunen sørge for, at vejbrøndene bliver opgrabet de steder hvor asfaltmateriale er hældt ud over dem. Også det er erfaringsmæssigt dyrt at få gjort, og må indgå i kommunens reparation af vejene før overdragelsen.  Bemærk også bemærkningen i COWI notatet om de livsfarlige vejriste på Furesøbakken, som omgående bør udskiftes.  Endelig er det foreningens opfattelse, at reparationerne som helhed bærer præg af tilfældighed, hvor nogle skader er repareret, mens andre tilsvarende skader ikke er det jvf. igen COWI notatets mange konkrete eksempler herpå. Det er stærkt utilfredsstillende, og bør udbedres af kommunen inden den endelige overdragelse. 

Med venlig hilsen 

Hans Kristensen
Formand for Furesøkvarterets Grundejerforening

Link til COWIs opdaterede rapport fra 11/6-2020: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2020/06/COWI-opfølgende-notat-vedr.-reparationer-af-veje-i-Furesøkvarteret-ver.3.0.pdf

Vejvedligeholdelse – klager og dokumentation

Furesøkvarterets Grundejerforenings tidligere kasserer, Bo Chamberlain, har tilbudt at samle og systematisere de klager grundejerne i Furesøkvarteret har sendt til kommunen i forbindelse med overdragelsen af vedligeholdelsen af de private fællesveje til grundejerne, således at vi alle har et overblik over klagerne.

Bo Chamberlain forslår, at klagerne hver især fotodokumentere forhold der kan påvirke trafiksikkerheden. Det adressere ikke det æstetiske eller holdbarheden (kvaliteten) af det udførte vedligeholdelsesarbejde, men er forhold LTK har pligt til at bringe i orden, da det kan være forbundet med erstatningsansvar for den ansvarlige ved eventuelle ulykker.

Når/hvis I sender billeder, så vil Bo bede jeg sørge for de er tydeligt markeret med oplysninger om vejnavn, husnr. og dato for hvornår billedet er taget samt en kort beskrivelse af hvad billedet dokumentere. I må i tillæg til trafiksikkerhedsrisiko også gerne dokumentere dårlig kvalitet, f.eks. afskalninger der viser tegn på reduceret holdbarhed af vedligeholdelsesarbejdet.

Dokumentationen skal sendes til: Bo.Chamberlain@chamby.dk

Mvh Hans Kristensen

FEJNING AF VEJE OG TØMNING AF VEJBRØNDE

Forårets fejning af vejene i Furesøkvarteret og tømningen af vejbrøndene finder i år sted lige efter påske. Vejene fejes onsdag d. 15. og torsdag d. 16. april. Vejbrøndene tømmes fredag d. 17. april. Så undlad så vidt muligt kantstensparkering de tre dage. 

Med venlig hilsen 

BestyrelsenFuresøkvarterets Grundejerforening

Bestyrelsens beretning

Årets Generalforsamling er udskudt på ubestemt tid, men foreningens medlemmer skal ikke snydes for beretningen for 2019, den kan findes her: beretning

Hvis beretningen giver anledning til spørgsmål, kan de sendes på e-mail til hele bestyrelsen på: bestyrelsen@furesoekvarteret.dk

Spørgsmål og svar vil bliev samlet og lagt på hjemmesiden.

Mvh Hans Kristensen

Regnskab 2019 og budget 2020

Det reviderede regnskab for 2019 og budgetforslag for 2020 er nu lagt på hjemmesiden og kan findes under “Regnskaber”.