Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 grundejeres interesser og fungerer som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Høringssvar vedr.: Byudvikling i balance 2023

Bestyrelsen i Furesøkvarterets Grundejerforening har på sit møde d. 6. december 2023 behandlet den fremsendte plan- og agenda 21-strategi. Nedenfor gengives bestyrelsens høringssvar i kortfattet form. 

Strategien omfatter fire hovedtemaet:

  • Grøn omstilling
  • Det grønne, arkitektur og kulturarv
  • Stærkt handelsliv
  • Større udviklings- og omdannelsesområder

Bestyrelsen finder, at der er mange gode intentioner i strategien, de fleste er det svært at være uenige i. Kun nogle få af de forskellige intentioner har en hvis grad af betydning for Furesøkvarteret, så vidt bestyrelsen kan bedømme det. Det gælder følgende:

Ad. Grøn omstilling

  • Ideen om at fremme cyklismen og lave en cykelstrategi er god. I vort kvarter kunne det især handle om at sikre cyklende skolebørn på Furesøvej, især på strækningen fra Højdevej til Furesø Parkvej, samt på Parcelvej helt fra Malmmosevej til cykelstien begynder ved Brovænget.
  • Udrulningen af fjernvarmen i etape 2 (som omfatter Furesøkvarteret) bør ske så hurtigt som muligt, for at undgå tilvæksten i antallet af individuelle varmepumper. Løbende orientering af borgerne er her vigtigt.

Ad. Det grønne, arkitektur og kulturarv

  • Ideen om at vurdere kommuneplanens rammer for udvalgte villaområder mht. til at ændre den maksimale bygningshøjde fra 1½ etage til 2 etager, for at mindske “fodaftrykket”, er meget betænkeligt på grund af potentielle nabogener som indblik, skyggevirkning osv. Men på den anden side, hvis tilladelsen indskrænkes til at gælde ved ombygning af eksiterende huse frem for miljøbelastende nedrivning og nybygning, så kunne det måske fungere som incitament til bevaring fremfor nedrivning og nybygning.
  • Der omtales om en udvidelse  af muligheder for opsætning af solceller – det er vel i orden, hvis det er æstetisk og arkitektonisk forsvarligt og kan ske uden nabogener.

Ad. Stærkt handelsliv

  • Her omtales i et enkelt afsnit betydningen af at sikre at bymidterne i bl.a. Virum, Sorgenfri mv. har et varieret udbud af kultur- og handelsliv. I den sammenhæng kunne vi pege på betydningen af, at der opretholdes en direkte busforbindelse mellem Furesøkvarteret og Virum bymidte med bus 191 (som grundejerforeningen tidligere har indsendt et høringssvar om).

Ad. Større udviklings- og omdannelsesområder

  • Sådan nogle er der ikke i vort område – så ingen kommentarer. 

Med venlig hilsen

Hans Kristensen

Formand for Furesøkvarterets Grundejerforening

FJERNVARME I FURESØKVARTERET, status november 2023

Udrulningen af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk kommune forløber stort set planmæssigt, var den melding grundejerforeningen fik på et møde med borgmester Sofia Osmani i slutningen af september. Nu foreligger referatet fra mødet, hvor denne melding uddybes lidt.

Vigtigt for Furesøkvarteret er, at Etape 2 – som omfatter vort område – bliver fremrykket til perioden 2026-2028. Ifølge borgmesteren vil Etape 2 kunderne blive kontaktet af Vestforbrændingen her i efteråret 2023. For at være sikker på, at man bliver løbende opdateret om fjernvarmeprojektet, så er det en god ide, at gå ind på Vestforbrændingens hjemmeside og tilmelde sig til deres nyhedsbrev.

På samme hjemmeside kan man også læse om de aktuelle priser på tilslutning og på levering af varme, samt om mulighederne for at låne et brugt gasfyr, hvis ens gamle fyr skulle gå i stykker mens man venter på fjernvarmetilslutningen. I modsætning til forskellige mindre fjernvarmeleverandører, hvor både tilslutningspriser og varmeleveringspriserne er steget voldsomt, så ser det ud til, at Vestforbrændingen stadig leverer en væsentligt billigere varmeløsning for de husejere, som i dag varmer huset op med naturgas. 

HØRINGSSVAR – forhøring vedr. ny daginstitution ved Skolebakken/Parcelvej (j.nr.: 01.02.05-P16-5-23)

Furesøkvarterets Grundejerforening har modtaget kommunalbestyrelsens indkaldelse af idéer og forslag (”forhøring”) i forbindelse med kommunens planlagte etablering af daginstitution med tilhørende udearealer omkring Skolebakken.

Grundejerforeningens bestyrelse noterer sig, at institutionsbyggeriet er led i en langsigtet plan for udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet. Bestyrelsen hilser det velkomment, at der dermed tages skridt til at imødekomme områdets behov for børneinstitutioner.

Bestyrelsen finder det som udgangspunkt positivt, at institutionsudbygningen placeres i tilknytning til eksisterende skole og institutioner. Dette bør gøre det muligt at skabe sammenhængende løsninger, der både trafikalt og på anden måde fører til færrest mulige gener for naboerne, og som samtidig kan lette dagligdagen for børnefamilier, der er brugere af institutionstilbud for flere aldersniveauer.

Bestyrelsen bemærker, at det foreslåede institutionsbyggeri geografisk ligger uden for Furesøkvarterets Grundejerforenings område, og at medlemmernes interesse derfor primært vil være som brugere af den kommende institution. Vi vil derfor undlade at komme med forslag og idéer til den konkrete udformning af projektet, men vi vil opfordre kommunen til i videst muligt omfang at tage hensyn til indpasningen i området, og med størst mulig respekt for det omkringliggende villakvarter. 

Forslag i høring vedr. buslinje 191

Ruten for Furesøkvarterets buslinje 191 påtænkes omlagt i forbindelse med etableringen af letbanen. Derfor har kommunalbestyrelsen sendt sit forslag til ny linjeføring for bus 191 (samt en række andre buslinjer i kommunen) i høring. Høringsfristen er 5. november. Forslaget kan ses på: www.ltk.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser

Furesøkvarterets Grundejerforening har indsendt nedenstående høringssvar:

Bestyrelsen i Furesøkvarterets Grundejerforening har med interesse læst kommunalbestyrelsens forslag til nyt busnet i Lyngby-Taarbæk kommune fra august 2023, som er lagt ud til høring i oktober 2023. Af særlig interesse for beboerne i Furesøkvarteret er forslaget til ændring af linjeføringen for bus 191.

Bestyrelsen påskønner at den foreslåede nye linjeføring for bus 191 ”genopretter” den nogenlunde direkte busforbindelse (som bus 170 tidligere havde) fra Furesøkvarteret til Lyngby, således at Lyngby Bibliotek og kommunens genoptræningscenter ved Lyngby Kirke/Lyngby Mølle bliver let tilgængelige for Furesøkvarterets beboere.

Men bestyrelsen finder det meget problematisk, at den nye linjeføring fjerner den nuværende forbindelse fra Furesøkvarteret til Virum Torv. Virum Torv er det naturlige centrum for hele Virum. Virum Torv (og Geels Plads) har en stor koncentration af læger, tandlæger og fysioterapeuter samt af butikker, der betjener Furesøkvarterets beboere. En ny linjeføring, der fjerner forbindelsen til og fra Virum Torv, vil ikke blot være til stor gene for beboerne i Furesøkvarteret, men vil også undergrave Virums bymidte som service- og handelscentrum for hele Virum. 

På denne baggrund anmodes om, at den nye linjeføring for bus 191 inkluderer et stop på Virum Torv.

Skt. Hans aften i Furesøparken

Igen i år afholdes der Skt. Hans aften med boder, underholdning og bål i Furesøparken. Kommunen er for flere år siden bakket ud af arrangementet, så nu er arrangøren Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening.

Foreningen efterlyser frivillige, som kan hjælpe til i boderne og på anden vis. Henvendelse herom kan ske til Hans-Jørgen Bundgard på post@virumby.dk

Furesøkvarterets Grundejerforening støtter i lighed med tidligere år arrangementet økonomisk.

Medlemsmøde om vejvedligeholdelse og vinterforanstaltning på Furesøkvarterets blinde veje. Tirsdag d. 18. april kl. 19 i Virum Kirkes krypt

Grundejerforeningen har arrangeret et møde d. 18. april om de fremtidige vilkår mht. vejvedligeholdelse og vinterforanstaltninger på kvarterets blinde veje. Emnet blev allerede diskuteret på foreningens generalforsamling, og der blev rejst flere spørgsmål vedrørende kommunens tilbud.
Allerede før generalforsamlingen var der truffet aftale med de embedsmænd der arbejder med kommunens servicetilbud om at deltage i mødet d. 18. april. På opfordring fra generalforsamlingen rettede foreningen henvendelse til kommunen om også at få ”det politiske niveau” repræsenteret på mødet. Det lykkedes: borgmester Sofia Osmani stiller op på mødet.
Aftenens program bliver herefter:
• Introduktion om de blinde vejes problemer ved grundejerforeningens næstformand Henrik Lindegaard Bering
• Kommunens ønsker på vejområdet – og lovgivningens realiteter (”det politiske niveau”) ved borgmester Sofia Osmani
• De tilbudte kommunale serviceordninger (”det tekniske og praktiske niveau”) ved programleder Rune Groth Tørnkvist og Tom Løvstrand Mortensen, Lyngby-Taarbæk kommunes Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed
Der vil under alle punkterne blive rig lejlighed til at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Husk generalforsamlingen onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19

Bestyrelsens beretning om forenings året 2022 til generalforsamlingen d. 22.3.2023

På generalforsamlingen d. 22.3.2022 blev formanden, Hans Kristensen og bestyrelsesmedlemmet Henrik Bering genvalgt. Også revisor Niels Friis blev genvalgt, mens Finn Olsen blev nyvalgt som revisorsuppleant. Da kassereren Merete Lydolph Larsen, på grund af fraflytning ønskede at blive afløst, nyvalgtes Heidi Nordtorp som kasserer…

Biodiversitet i din have

Lyngby-Taarbæk kommune vedtog i 2022 et ”Charter for biodiversitet i arealplejen”, hvor kommunen tilslutter sig en række fælles principper for arealplejen, som skal sikre en øget biodiversitet på de arealer kommunen har ansvar for. Hovedideen er en mere ekstensiv vedligeholdelse af arealerne som grønne, naturlige områder, samt sikring af spredningskorridorer mellem de forskellige grønne områder.

Kommunen har i denne sammenhæng også lavet ”Tolv tips til at øge biodiversiteten i din have”, hvor der på én side præsenteres forslag til, hvordan man som grundejer kan bidrage til en øget biodiversitet med flere dyr, insekter og planter i vores omgivelser. Kort fortalt handler det om at rydde mindre op i haven og om at lade dele af haven vokse mere vildt. En indsats som er overkommelig for de fleste!

Pjecen kan downloades via følgende link:
https://www.ltk.dk/borger/miljoe-og-natur/biodiversitet/private-borgere

Nyt om vinterforanstaltninger og vejvedligeholdelse i Furesøkvarteret efter 1.4.2023 – især for kvarterets blinde veje

Fra 1.4.2023 overgår langt hovedparten af de tidligere private fællesveje i Furesøkvarteret til at være kommunale, offentlige veje. Det betyder, at kommunen overtager vinterforanstaltningerne, brøndsugningerne og vedligeholdelse af kørebanerne. Nyordningen gælder alle de veje der er gennemgående. De udgør mellem 80 og 90% af vejene i kvarteret. Men den gældende lovgivning forhindrer kommunen i også at overtage “ikke gennemgående veje” dvs. de (små) blinde veje i kvarteret. Disse vil således efter 1.4.2023 fortsat være private fællesveje, hvor det er beboernes pligt, at stå for vedligeholdelse og vinterforanstaltninger.

Så længe stort set alle veje i Furesøkvarteret var private fællesveje, var det en relativt enkel sag for grundejerforeningen, at indgå aftaler med diverse entreprenører om vedligeholdelse og vinterforanstaltninger – hvad grundejerforeningen da også har gjort i en meget lang årrække. Men fra april 2023 vil det ikke være muligt for grundejerforeningen at lave økonomisk rimelige aftaler med vores hidtidige entreprenører om i fremtiden kun at betjene kvarterets blinde veje, ligesom det heller ikke vil være muligt for foreningen, at administrere ordningerne. Grundejerforeningens hidtidige ordninger med vintervedligeholdelse, fejning af vejene og brøndsugning ophører således til april 2023.

Dilemmaet for beboerne på de blinde veje har vi for længst påtalt overfor kommunen, som i slutningen af december har svaret med et tilbud om at indgå ”serviceaftaler”, udsendt til alle beboerne på de blinde veje. I tilbuddet om serviceaftaler er der både en mulighed for at få en aftale om vejvedligeholdelse, omfattende vedligeholdelse af kørebanen og sugning af vejbrøndene, og en aftale om vintervedligeholdelse, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse.    

Det tilbud bliver (desværre) ikke gratis for beboerne, hvis beboerne tager imod tilbuddet. Kommunen skal – igen for at det er lovligt – opkræve et gebyr hos grundejerne på disse veje, som dækker de udgifter kommunen har i denne sammenhæng. For at kunne indgå aftaler med beboerne om servicen og betalingen på de blinde veje, er det nødvendigt, at beboerne danner vejlaug eller små lokale grundejerforeninger, som kan indgå aftalerne med kommunen og siden stå for betalingen på vejens vegne.

Da det drejer sig om særskilte aftaler med beboerne på ca. 20 små, blinde veje, hvor alle beboere skal kontaktes, og helst blive enige om at sige ja til aftalen med kommunen, er det en “mobiliserings opgave”, som langt overstiger kapaciteten i grundejerforeningens bestyrelse. Opgaven kan kun løses af beboerne selv på de berørte veje. Både på grundejerforeningens og på kommunens hjemmeside findes grundige beskrivelser af, hvordan man etablerer vejlaug, som kan inspirere/vejlede, når denne opgave skal løses.

Alternativet er, at beboerne på de blinde veje selv løser vedligeholdelsesopgaverne og vinterforanstaltningerne.