Furesøkvarterets Grundejerforening varetager de 808 parcel ejeres interesser, bl.a. gennem snerydning og opstilling af gruskasser om vinteren og som talerør over for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Bestyrelsens beretning

Årets Generalforsamling er udskudt på ubestemt tid, men foreningens medlemmer skal ikke snydes for beretningen for 2019, den kan findes her: beretning

Hvis beretningen giver anledning til spørgsmål, kan de sendes på e-mail til hele bestyrelsen på: bestyrelsen@furesoekvarteret.dk

Spørgsmål og svar vil bliev samlet og lagt på hjemmesiden.

Mvh Hans Kristensen

Regnskab 2019 og budget 2020

Det reviderede regnskab for 2019 og budgetforslag for 2020 er nu lagt på hjemmesiden og kan findes under “Regnskaber”.

Klage over vejvedligeholdelsesarbejder

Grundejerforeningens bestyrelse har sendt en klage til Lyngby-Taarbæk kommune 10. marts, vedr. den mangelfulde vedligeholdelse på Furesøkvarterets private fællesveje i området. Kopi af e-mail kan findes her: klage

Mvh Bestyrelsen

AFLYSNING

På grund af Corona smittefaren aflyses generalforsamling i Furesøkvarterets Grundejerforening d. 24.3.2020.

Når situationen er under kontrol, vil der blive indkaldt til en forsinket generalforsamling. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Furesøkvarterets Grundejerforening

Generalforsamling 24. marts kl 19:00

Der er i weekenden 7 og 8 marts omdelt indkaldelser til årets generalforsamling på Virum skole. De omdelte papirer kan ses her sammen med medlemslisten. Godkendt regnskab og budget kommer snart på hjemmesiden.

Er kvaliteten af vedligeholdelsen på de private fællesveje i orden inden overdragelsen? Svaret er: Nej

Grundejerforeningen har fået COWI til at vurdere kvaliteten af det vedligeholdelsesarbejde kommunen har gennemført før de første af de private fællesveje med vedligeholdelsesordninger overdrages til beboerne per. 1. april 2020. De veje der er sat i stand medio februar er: Peder Godskes vej, Ingvar Hjorts vej, Tværvej, Bakkevej og Furesøbakken.

Vurderingen kan læses i det besigtigelsesnotat COWI har udarbejdet. Notatet kan downloades her: http://furesoekvarteret.dk/wp-content/uploads/2020/02/Notat-vedr.-vejvedligeholdelse-i-Fures%C3%B8kvarteret.-ver.-2.0.pdf

Notatets konklusion er klar: ”…de udførte arbejder er rene minimumsløsninger, hvor hverken æstetik eller holdbarhed har indgået som relevante parametre. Det vurderes, at grundejerne på de besigtigede veje kunne have forventet bedre resultater af reparationsarbejderne. Hovedparten af reparationerne bør omgøres, da de kvalitetsmæssigt ligger under minimumsstandard.”

Fra foreningens side anbefales det, at grundejerne på de nævnte veje inden 1. april klager til kommunen over den for ringe kvalitet af vedligeholdelsen. Efter 1. april vil det ellers være grundejerne selv, der skal bære udgifterne til en forsvarlig genopretning af vejens kvalitet. Og det kan blive dyrt for den enkelte grundejer!

Foreningen vil også indsende en ”kollektiv” klage over den ringe kvalitet – men erfaringsmæssigt lytter kommunen mere, når det er grundejerne selv, der klager.

Er din vej i “god og forsvarlig stand” inden du får den overdraget?

Som bekendt er vedligeholdelsesaftalerne på de private fællesveje, som hidtil har haft sådanne aftaler, blevet opsagt af Lyngby-Taarbæk kommune. Det betyder, at beboerne selv skal stå for vejvedligeholdelsen i fremtiden. Kommunen tilstræber at lave en ny vedligeholdelsesmodel for de private fællesveje – men det er endnu usikkert om den kommer og i givet fald hvornår den kommer. 

Derfor har kommunen iværksat en genopretning af de veje, der har haft en vedligeholdelsesaftale. Her ved årsskiftet 2019/20 er genopretningen afsluttet på Tværvej og Bakkevej. Hvornår den vil ske på de øvrige veje ved vi i grundejerforeningen ikke. Det store spørgsmål er, om kvaliteten af genopretningen på de to veje (og på andre som kommer senere) er tilstrækkelig god. 

Furesøkvarterets Grundejerforening har aftalt med det rådgivende ingeniørfirma COWI, at de vil hjælpe os med en vurdering af kvaliteten af genopretningen, der hvor grundejerne er i tvivl. 

Derfor anmoder vi i grundejerforeningen om, at grundejere (der er medlem af foreningen) som er i tvivl om kvaliteten af deres vejs tilstand inden overdragelsen, henvender sig til undertegnede med deres tvivl. Hvis vi i bestyrelsen er helt enige i tvivlen om vejens tilstand går vi videre til COWI med sagen. Viser det sig, at COWI finder vedligeholdelsesstandarden for ringe, bør de berørte grundejere klage til kommunen. Grundejerforeningen vil også indsende en klage, men er tidligere blevet mødt med et krav om, at det skal være de berørte grundejere selv, der klager. 

Henvendelse om tvivl om vedligeholdelsesstandarden rettes til: formand@furesoekvarteret.dk  

eller i brev-form til: Hans Kristensen, Parsbergsvej 60, 2830 Virum

Beskyt dig mod indbrud…

er titlen på en rigt illustreret vejledning om, hvordan man kan beskytte sit hjem mod indbrud. Vejledningen gennemgår på 25 sider en række gode råd, som præsenteres på en brugervenlig måde. Vejledningen er udsendt af Det Kriminalpræventive Råd, og kan downloades gratis ved at benytte følgende link: https://dkr.dk/indbrud/

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister, som hurtigere og mere effektivt kan hjælpe os med at opklare forbrydelser.

Derfor opfordrer vi alle – både borgere og virksomheder – som har videoovervågning til at registrere det på www.politi.dk/kamera. Du skal logge ind med din virksomheds NemID og følge anvisningerne på siden. Der er nemt og tager kun få minutter.

Det er vigtigt at understrege, at politiet ikke får adgang til din overvågning, når du står i registret. Registret giver blot politiet et overblik over, hvor kameraer findes og dermed mulighed for hurtigere at kontakte dig og din virksomhed eller dit bolig og bede om at få udleveret optagelserne til brug i vores efterforskning.

Hvis du har udfordringer med at logge ind med din virksomheds NemID, kan du sende en mail til Nordsjællands Politi’s IT-Støtte med information om, hvor kameraerne er placeret, hvem som er kontaktperson samt eventuelle systemoplysninger. Mailadressen er nsj-efterforsk-it-stoette@politi.dk.

Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp kan du kan kontakte mig på kvp002@politi.dk

Tak for din tid.

Med venlig hilsen Kim Vinholdt, Politiassistent, Nordsjællands politi.

Referater fra generalforsamlinger 2019

Så ligger referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling på foreningens hjemmeside under fanen “Referater”.